Telefonas Klaustukas Sitemap

Genovaitė Šablauskienė

Generalinio direktoriaus pavaduotoja ekonomikai ir finansams

Kab.:
604
Tel.
(8 5) 239 8501
Tel. (vidaus)
8501

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti generalinio direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir finansams pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:  

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų srities ekonomikos kryptyje;
 • turėti ne mažesnį kaip 5 (penkių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijomis, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • atlikti informacijos iešką ir analizę, gebėti sisteminti ir formuoti informaciją, pateikti ją vartotojams;
 • projektuoti, organizuoti ir valdyti, informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, reprezentuoti organizaciją;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto  sudarymą bei vykdymą, finansų valdymą, apskaitą, atskaitomybę, mokesčių sistemą,  Bibliotekų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Generalinio direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir finansams vykdo šias funkcijas:

 • planuoja Nacionalinės bibliotekos finansinių išteklių srautus bei jų paskirstymą atskirų Nacionalinės bibliotekos funkcijų vykdymui;
 • peržiūri, koordinuoja ir analizuoja visų Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių planų biudžetus;
 • organizuoja, planuoja, koordinuoja ir užtikrina teisingą Nacionalinės bibliotekos biudžeto sudarymą;
 • koordinuoja strateginio veiklos plano rengimą ir užtikrina savalaikį jo pakeitimą;
 • organizuoja ir koordinuoja investicijų planavimą bei vykdo investicijų panaudojimo kontrolę;
 • planuoja Nacionalinės bibliotekos mokamų paslaugų pajamas ir siūlo generaliniam direktoriui tvirtinti paslaugų teikimo bei prekių pardavimo kainas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant projektų paraiškas;
 • stebi Nacionalinei bibliotekai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal atskiras programas, priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, analizuoja ir sistemina šią informaciją;
 • kontroliuoja ir analizuoja kitų Nacionalinės bibliotekos gautų lėšų panaudojimą;
 • vykdo pinigų srautų prognozavimą;
 • vykdo finansų kontrolę pagal Nacionalinės bibliotekos vidaus dokumentuose reglamentuojančią tvarką;
 • generalinio direktoriaus pavedimu vykdo Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių veiklos kontrolę;
 • rengia įsakymų, taisyklių, tvarkos aprašų, susijusių su Nacionalinės bibliotekos finansine veikla, buhalterine apskaita projektus;
 • teikia pasiūlymus generaliniam direktoriui dėl finansų kontrolės sistemos Nacionalinėje bibliotekoje sukūrimo ir jos veikimo;
 • analizuoja finansų kontrolės veikimo efektyvumą;
 • planuoja ir kontroliuoja darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimą;
 • rengia raštų projektus priskirtos arba pavestos kompetencijos klausimais;
 • teikia pasiūlymus generaliniam direktoriui dėl buhalterinės apskaitos organizavimo ir jos tobulinimo ar pertvarkymo;
 • analizuoja Nacionalinės bibliotekos mokėjimus tiekėjams ir rangovams, ar laiku išieškomos ir padengiamos skolos, kaip laikomasi kitų finansinės apskaitos funkcijų drausmės;
 • organizuoja metinę inventorizaciją;
 • Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui įgaliojus, vizuoja ir pasirašo finansinius dokumentus;
 • pastebėjus neefektyvų lėšų naudojimą ar kitus finansinės drausmės pažeidimus, apie tai informuoja Nacionalinės bibliotekos generalinį direktorių;
 • skiria užduotis pavaldiems darbuotojams;
 • vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. vasario 8 d.