Telefonas Klaustukas Sitemap

Irma Leščinskaitė

Generalinio direktoriaus patarėja

Kab.:
603
Tel.
(8 5) 239 8680

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti generalinio direktoriaus patarėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį vadybos, kultūros ir meno srityse ir/ar su tarptautinėmis organizacijomis;
 • gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • būti susipažinęs su bibliotekos veiklą, kultūros politiką reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir darbą, priimti sprendimus, dirbti komandoje, inicijuoti, planuoti, vykdyti, kontroliuoti užduotis.

SKYRIUS FUNKCIJOS

Generalinio direktoriaus patarėjas vykdo šias funkcijas:

 • generalinio direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją vertina ir dalyvauja rengiant strateginius planus, programas, veiklos planus, sprendžia problemas, susijusius su Nacionalinės bibliotekos veikla ir paslaugomis;
 • pagal kompetenciją analizuoja Nacionalinės bibliotekos strateginių uždavinių įgyvendinimą, Lietuvos ir užsienio bibliotekų politikos tendencijas kultūros ir meno, tarpkultūrinės ir tarptautinės komunikacijos, kultūrinės diplomatijos bei švietimo srityse;
 • pataria generaliniam direktoriui organizuojant bibliotekos darbą, užtikrindamas tarpkultūrinės ir tarptautinės komunikacijos, kultūrinės diplomatijos, kultūros ir meno projektų valdymo vystymą Nacionalinėje bibliotekoje pagal kitų šalių patirtį;
 • padeda generaliniam direktoriui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus bibliotekų veiklos, tarpkultūrinės ir tarptautinės komunikacijos, kultūros ir meno, švietimo politikos klausimais;
 • plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, rengia bendradarbiavimo sutarčių projektus ir/ ar juos derina, palaiko tarptautinius ryšius su kitų šalių organizacijomis, veikiančiomis bibliotekų srityje, pagal kompetenciją ir gavęs generalinio direktoriaus įgaliojimą atstovauja Nacionalinei bibliotekai dvišaliuose ir daugiašaliuose bei tarptautiniuose susitikimuose, ES darbo grupėse ir komitetuose;
 • kaupia viešąją informaciją apie tarpkultūrinės ir tarptautinės komunikacijos, kultūrinės diplomatijos, kultūros ir meno projektų valdymo veiklą, kultūros ir meno politiką, apibendrina ją ir pateikia generaliniam direktoriui;
 • generalinio direktoriaus pavedimu organizuoja ir dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, įgyvendindamas kultūros ir meno, bibliotekos, švietimo politikos uždavinius Nacionalinėje bibliotekoje;
 • generalinio direktoriaus pavedimu teikia pasiūlymus Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui dėl Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių disfunkcijų šalinimo, generalinio direktoriaus pavedimu vykdo kontrolės funkciją Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių veiklai, siekdamas Nacionalinės bibliotekos tikslų įgyvendinimo;
 • kartu su generaliniu direktoriumi planuoja jo darbotvarkę, padeda organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Nacionalinėje bibliotekoje bei teikia kitokią reikiamą pagalbą šiai funkcijai įgyvendinti;
 • rengia generalinio direktoriaus komandiruočių ar kelionių dokumentų, ataskaitų projektus, rūpinasi reikalingų kelionės bilietų, viešbučių, kelionės draudimo užsakymu;
 • pagal savo kompetenciją generalinio direktoriaus pavedimu nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, rengia dokumentų projektus;
 • koordinuoja kultūrinės diplomatijos įgyvendinimą Nacionalinėje bibliotekoje, vertina ir/ ar teikia siūlymus dėl Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje;
 • generalinio direktoriaus pavedimu dalyvauja inicijuojant ir įgyvendinant pasaulio kultūrinę įvairovę pristatančius projektus ir vykdant kultūrinės diplomatijos procesų tyrimus;
 • generalinio direktoriaus pavedimu dalyvauja administruojant ir įgyvendinant kultūros ir meno projektus;
 • vykdo kitus generalinio direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, siekiant Nacionalinės bibliotekos tikslų įgyvendinimo.
Atnaujinta: 2021 m. vasario 8 d.