Telefonas Klaustukas Sitemap

Prof. dr. Renaldas Gudauskas

Generalinis direktorius

Kab.:
602
Tel.
(8 5) 249 7023
Tel. (vidaus)
8500

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ĮSTAIGOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą bei gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla;
 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti bibliotekos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJOS

Įstaigos vadovas:

 • vadovauja Įstaigai, planuoja, organizuoja, kontroliuoja jos darbą, užtikrina Įstaigai nustatytų tikslų pasiekimą ir funkcijų vykdymą;
 • tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;
 • suderinęs su Kultūros ministerija, tvirtina Įstaigos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Kultūros ministerijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 • priima į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos darbuotojus, teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir/ar kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją;
 • organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos strateginio veiklos plano rengimą ir jo įgyvendinimą;
 • atstovauja Įstaigai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
 • užtikrina, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
 • užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, efektyvios Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia finansines ir kitas privalomas ataskaitas, užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, paskiria atsakingus asmenis;
 • spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus bei kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo sutartis, įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;
 • sudaro ir tvirtina Įstaigos Mokslo tarybos, kitų darbo grupių ir komisijų sudėtį bei nuostatus;
 • užtikrina, kad Įstaigai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas būtų valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • inicijuoja Įstaigos dalyvavimą valstybinėse ir kitose programose;
 • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Įstaigos strateginiai tikslai.
Atnaujinta: 2021 m. gegužės 21 d.