Telefonas Klaustukas Sitemap

Vilma Vaitkevičiūtė

Administratorė

Kab.:
601
Tel.
(8 5) 249 7023
Tel. (vidaus)
8506

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • turėti  panašaus darbo patirtį (pirmenybė);
 • išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos, raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles, tarnybinio etiketo normas, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, apibendrinti informaciją; 
 • išmanyti dokumentų srauto valdymo sistemą;
 • žinoti  Nacionalinės bibliotekos organizacinę struktūrą, organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą, darbo organizavimo tvarką;
 • būti susipažinęs Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;
 • gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu), ryšių su kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • puikiai mokėti valstybinę kalbą ir gerai mokėti  bent vieną užsienio kalbą; 
 • turėti vadybos įgūdžių.

FUNKCIJOS

Nacionalinės bibliotekos administratorius vykdo šias funkcijas:

 • tvarko ir registruoja Nacionalinės bibliotekos gaunamą ir siunčiamą korespondenciją bei kitus kitus dokumentus, sutartis;
 • generalinio direktoriaus įsakymu. dokumentų valdymo sistemoje "Avilys" registruoja ir sistemina iš Nacionalinės bibliotekos išvežamų krovinių važtaraščius;
 • priima Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus ir Nacionalinės bibliotekos vardu gaunamą korespondenciją, ją sistemina ir, generaliniam direktoriui išnagrinėjus, perduoda nurodytiems asmenims vykdyti;
 • priima ir išsiunčia pranešimus ar kitus dokumentus faksu, paštu ar telefonu, nesant generaliniam direktoriui, informuoja jį apie gautus pranešimus;
 • rengia išsiuntimui  Nacionalinės bibliotekos korespondenciją, kontroliuoja pašto išlaidas;
 • organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų užsakymus dėl automobilių skyrimo, pildo transporto registracijos žurnalą;
 • koordinuoja automobilių skyrimą generaliniam direktoriui;
 • atlieka dokumentų paiešką, apskaitą, informacijos rinkimą ir pateikimą generaliniam direktoriui ir kitiems administracijos darbuotojams;
 • generalinio direktoriaus nurodymu kviečia Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus į rengiamus susitikimus, pasitarimus, posėdžius;
 • organizuoja interesantų priėmimą, laikosi svečių priėmimo etiketo;
 • pagal kompetenciją atsako į suinteresuotų į suinteresuotų asmenų klausimus, priima ir suteikia informaciją elektroniniu paštu ar telefonu;
 • formuoja bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą, užtikrina jų saugumą;
 • organizuoja einamąjį dokumentų saugojimą, rengia dokumentus perduoti į archyvą;
 • rūpinasi būtinomis administracijai kanceliarinėmis prekėmis;
 • priima dokumentus,ir darbuotojų prašymus generaliniam direktoriui;  
 • atlieka technines funkcijas užtikrindamas ir aptarnaudamas generalinio direktoriaus, administracijos darbuotojų darbą;
 • generalinio direktoriaus ar administracijos darbuotojų pavedimu rengia dokumentų projektus, kopijuoja įvairius dokumentus;
 • saugo ir tinkamai naudoja įstaigos atspaudą;
 • koordinuoja dokumentų srautus;
 • vykdo kitus generalinio direktoriaus pavedimus,susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. vasario 8 d.