Telefonas Klaustukas Sitemap

Julijana Andriejauskienė

Vyriausioji tyrėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo kultūros paveldo tyrimų srityje patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent dvi užsienio kalbas (vieną iš jų jidiš arba hebrajų, kitą -  anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų)  B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros  istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis tyrėjas atlieka šias funkcijas:

 • kartu su Centro vadovu formuoja Centro mokslinės veiklos strategiją ir veiklos planą;
 • organizuoja ir koordinuoja bibliotekoje vykdomų judaikos mokslo tiriamųjų, edukacinių-informacinių, leidybinių  projektų rengimą ir vykdymą;
 • inicijuoja bendrus mokslo tyrimų projektus su kitomis mokslo ir kultūros  institucijomis, koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;
 • planuoja ir koordinuoja Nacionalinės bibliotekos organizuojamų mokslinių renginių organizavimą;
 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo informacijos apie judaikos dokumentus pateikimą į Nacionalinės bibliotekos duomenų bazę;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai sprendžiant kompleksinius su mūsų šalyje esančiu judaikos kultūros paveldu susijusius tarpinstitucinius klausimus;
 • nustatyta tvarka bendrauja su šalies ir užsienio mokslo institucijomis, užsienio litvakų  organizacijomis, kultūros centrais sprendžiant mūsų šalyje esančio judaikos kultūros paveldo apsaugos, tyrimo, sklaidos  klausimus.
 • atlieka kitus Centro vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis,
 • pavaduoja Centro vadovą jam nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės ar kt. nebuvimo darbe).
Atnaujinta: 2022 m. birželio 20 d.