Telefonas Klaustukas Sitemap

Dovydas Matrosovas

Vyresnysis metodininkas-tyrėjas

Kab.:
608 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8638
Tel. (vidaus)
8663

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo metodininko-tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties  kultūros paveldo tyrimų srityje (privalumas);
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent dvi užsienio kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų)  B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją;
 • turėti gilias Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyresnysis metodininkas-tyrėjas atlieka šias funkcijas:

 • kartu su Skyriaus vyriausiuoju metodininku-tyrėju įgyvendina skyriaus mokslinės veiklos strategiją;
 • organizuoja ir koordinuoja bibliotekoje vykdomų mokslo tiriamųjų, edukacinių-informacinių, leidybinių  projektų rengimą ir vykdymą;
 • vykdo bendrus mokslo tyrimų projektus su kitomis institucijomis;
 • koordinuoja informacijos apie bibliotekoje įvykdytų mokslo projektų sklaidą Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje;
 • rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;
 • prisideda prie Nacionalinės bibliotekos organizuojamų su lituanistinio ir lietuvių diasporos paveldo tyrimais susijusių mokslinių renginių organizavimo;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 18 d.