Telefonas Klaustukas Sitemap

Rima Mažeikienė

Vyriausioji metodininkė-tyrėja

Kab.:
605 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8638
Tel. (vidaus)
8357
Mob.
(8 608) 24107

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo metodininko-tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnė kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo kultūros paveldo tyrimų srityje patirties;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų) B2 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją.
 • turėti tvirtas Lietuvos mokslo ir kultūros  istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis metodininkas-tyrėjas atlieka šias funkcijas:

 • kartu su Skyriaus vadovu formuoja skyriaus mokslinės veiklos strategiją, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
 • organizuoja ir koordinuoja Skyriuje vykdomo informacinio turinio kaupimo ir sklaidos procesų įgyvendinimą;
 • užtikrina nuoseklią mokslo komunikacijos visuomenei eigą;
 • inicijuoja ir koordinuoja mokslo tiriamųjų, edukacinių-informacinių, leidybinių projektų įgyvendinimą;
 • koordinuoja informacijos apie įvykdytus mokslo projektus sklaidą Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje;
 • rengia straipsnius, pranešimus konferencijoms, seminarams;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Nacionalinei bibliotekai vystant bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir užsienio tyrimų centrais, nagrinėjančiais  Centro tyrimo interesams artimus klausimus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 18 d.