Telefonas Klaustukas Sitemap

Ainė Markevičiūtė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
418 (priestatas)
Tel.
(8 5) 239 8557
Tel. (vidaus)
8557

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų  srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktiniame darbe galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus įvairių rūšių dokumentų bibliografinių įrašų rengimui;
 • gebėti rengti metodines priemones, teikti konsultacijas, vykdyti apmokymus visų rūšių dokumentų bibliografinių įrašų rengimo klausimais;
 • žinoti naujoves ir tarptautinius reikalavimus bibliografinių įrašų rengimo, sklaidos srityje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas atlieka šias funkcijas:

 • operatyviai įveda bibliografinius įrašus į Skyriaus Apžvalgų duomenų bazę, pagal skyriaus nustatytą tematiką;
 • kuria ir redaguoja Lietuvos periodinės spaudos bibliografinius įrašus Skyriaus Apžvalgų duomenų bazėje pagal nacionalinei bibliografijai keliamus reikalavimus;
 • rengia teminius-bibliografinius sąrašus;
 • redaguoja Skyriaus Apžvalgų duomenų bazėje Reikšminius žodžius;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultacijas skyriaus darbuotojams bibliografinių įrašų rengimo klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir kitų šalių bibliotekomis bei kitomis atminties institucijomis bibliografinio darbo klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl bibliografinių įrašų kūrimo Skyriaus Apžvalgų duomenų bazėje;
 • rengia mokomąsias ir metodines priemones
 • Skyriaus vadovo pavedimu atliekas kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.