Telefonas Klaustukas Sitemap

Aušra Brazinskaitė

Analitikė

Kab.:
417 (priestatas)
Tel. (vidaus)
8343

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti analitiko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir dar bent vieną užsienio kalbą;
 • Turėti darbo, susijusio su informacijos analize ir sisteminimu, patirties;
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • Gebėti dirbti su duomenų bazėmis, viešaisiais informacijos šaltiniais ir išrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti bei apibendrinti;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Gebėti struktūruoti gaunamą informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu, formuluoti išvadas.
 • Naudotis informacijos apdorojimo įrankiais.

FUNKCIJOS

Analitikas vykdo šias funkcijas:

 • Stebi ir renka nustatytos tematikos ir patvirtintos temos žinias;
 • Užtikrina analitinio darbo pateikimą raštu pagal temą ir nustatytus terminus;
 • Kuria ir naudoja skaitmeninius informacijos apdorojimo ir analizės įrankius, kaupia duomenų ir šaltinių bazę;
 • Teikia metodinę pagalbą, rengia metodikas bei konsultuoja informacijos analizės klausimais;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas arba kitus suplanuotus renginius informacijos politikos klausimais;
 • Teikia informaciją Skyriaus vadovui informacijos ieškos ir apdorojimo metodikos klausimais, esant poreikiui rengia dokumentus šiuo klausimu;
 • Pagal kompetenciją vykdo arba prisideda kuriant projektus, susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • Atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. birželio 9 d.