Telefonas Klaustukas Sitemap

Biruta Mikalonienė

Vyresnioji bibliografė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį informacijos stebėsenos, jos įtekstinimo srityje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su duomenų bazėmis, išrinkti audiovizualinę tikslinę informaciją, ją sisteminti, įtekstinti, apibendrinti;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);

FUNKCIJOS

Skyriaus vyresnysis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo vizualinės, analitinės informacijos stebėseną, jos įtekstinimą;
 • pagal nustatytą tvarką vykdo informacinį audiovizualinių, analitinių procesų aprūpinimą;
 • kaupia, sistemina ir teikia informaciją informacinių procesų stebėsenos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius valstybės institucijų ir verslo sričių informacijos poreikio klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas informacijos stebėsenos metodikos klausimais, rengia dokumentus šiuo klausimu;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą vykdant projektus, susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.