Telefonas Klaustukas Sitemap

Irena Petravičienė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
Gedimino pr. 11
Mob.
(8 706) 663738

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų  srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktiniame darbe galiojančius standartus ir kitus norminius dokumentus, skirtus įvairių rūšių dokumentų bibliografinių įrašų rengimui.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas atlieka šias funkcijas:

 • rengia teminius-bibliografinius sąrašus;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams (LRVK) bibliografiniais klausimais;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius tarp Informacijos politikos ir analitikos skyriaus bei LRVK pagal LRVK ir Nacionalinės Martyno Mažvydo Bibliotekos bendradarbiavimo sutarties formatą; 
 • atlieka Valstybinių institucijų bibliografinių ir informacinių paslaugų poreikio tyrimus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl Valstybinių institucijų bibliografinio aprūpinimo rengiant strateginius veiklos planus, ataskaitas;
 • rengia mokomąsias ir metodines priemones;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atliekas kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.