Telefonas Klaustukas Sitemap

Leonidas Minkevičius

Metodininkas informacijos monitoringui ir sisteminimui

Kab.:
538

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Metodininko informacijos monitoringui ir sisteminimui pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti darbo, susijusio su informacijos sisteminimu, patirtį;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su duomenų bazėmis, išrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • naudotis informacijos apdorojimo įrankiais.

FUNKCIJOS

Skyriaus metodininkas informacijos monitoringui ir sisteminimui vykdo šias funkcijas:

 • vykdo aktualaus informacinio srauto monitoringą ir sisteminimą;
 • pagal nustatytą tvarką ir poreikį vykdo informacinį analitinių procesų aprūpinimą;
 • kuria ir naudoja skaitmeninius informacijos apdorojimo ir analizės įrankius;
 • teikia metodinę pagalbą, rengia metodikas bei konsultuoja informacijos analitikos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius valstybės ir verslo informacijos analitikos klausimais;
 • teikia informaciją Skyriaus vadovui informacijos paieškos ir apdorojimo metodikos klausimais, esant poreikiui rengia dokumentus šiuo klausimu;
 • pagal kompetenciją vykdo projektus, susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.