Telefonas Klaustukas Sitemap

Magnus Tomas Kėvišas

Vadovas

Tel.
(8 5) 239 8692

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių (arba humanitarinių) mokslų srityje (mokslų daktaro laipsnis būtų privalumas);
 • Turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų vadovavimo patirties;
 • Turėti mokslinio tiriamojo darbo patirties bei mokslo projektų rengimo įgūdžių ir gebėti juos taikyti, užtikrinant informacinio aprūpinimo poreikių tenkinimą;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • Mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • Labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Mokėti dvi užsienio kalbas (iš jų vieną – anglų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą diegiant inovacijas ir taikyti komandinio darbo kultūros principus;
 • Gebėti naudotis statistine informacija bei šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis, taikyti metodologinius įrankius vertinant atliekamas užduotis, dirbti su integralia bibliotekų informacine sistema;
 • Turėti žinių apie komunikacijos ir informacijos mokslų teorijas.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas atlieka šias funkcijas:

 • Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą;
 • Rengia Skyriaus veiklos planą, jo įgyvendinimo ataskaitas, atlieka plano įgyvendinimo darbus: organizuoja tyrimų tematikų ir temų aptarimą, projektų rengimą, formuluoja užduotis skyriaus darbuotojams ir siūlo sprendimus problemoms išspręsti;
 • Derina Skyriaus raidos planą su Departamento veiklos planu ir Nacionalinės bibliotekos strateginio veiklos plano (SVP) įgyvendinimu, rengia reglamentuojančius skyriaus veiklą dokumentų projektus, kontroliuoja užsakymų informacinio aprūpinimo užduotims atlikti tinkamą registravimą ir vykdymą;
 • Teikia pasiūlymus ir rekomendacijas tiesioginiam vadovui – Departamento direktoriui rengiant Nacionalinės bibliotekos SVP;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) kanceliarija, kitomis įstaigomis ir institucijomis, teikiančiomis informaciją Seimui, su demokratinių šalių institucijomis, vykdančiomis informacinį parlamento aprūpinimą;
 • Organizuoja informacijos vartotojų informacinių poreikių tyrimą po kiekvienų Seimo rinkimų ir stebi teikiamos informacijos efektyvumą, tobulina informacinio darbo metodiką atsižvelgdamas į eksperto pastabas;
 • Tiesiogiai vadovauja arba vykdo vieną iš Nacionalinėje bibliotekoje patvirtintų tyrimų temų ir yra atsakingas už pasiektą rezultatą;
 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas bei kitus, veiklos plane numatytus, renginius;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas;
 • Atstovauja Skyriui ir kontroliuoja jo vykdomų darbų kokybę;
 • Vykdo kitas tiesioginio vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus ir Departamento uždaviniais ir funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. birželio 9 d.