Telefonas Klaustukas Sitemap

Maria Novoselska

Vyresnioji tyrėja

Kab.:
527
Tel. (vidaus)
8666

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti vyresniojo tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti patirties analizuojant tarptautinius santykius;
 • turėti projektinio darbo patirties;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su duomenų bazėmis, išrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir projektinės komandos veiklą;
 • mokėti rusų ir baltarusių kalbas įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • gebėti dirbti komandoje.

 FUNKCIJOS

Skyriaus vyresnysis tyrėjas vykdo šias funkcijas:

 • pagal nustatytą tvarką, planus ir aktualų poreikį vykdo Rusijos, Baltarusijos ir Lietuvos santykių trikampio informacinio srauto tyrimus;
 • kuria ir naudoja išorinės informacinės aplinkos tyrimo metodikas ir įrankius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius valstybės institucijų, verslo segmentų bei Lietuvos sociumo tikslinių grupių išorinės informacinės aplinkos klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui informacinės aplinkos tyrimo krypčių ir tyrimo metodikų klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo projektus susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.