Telefonas Klaustukas Sitemap

Regina Caturian

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
423 (priestatas)
Tel. (vidaus)
8340

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • turėti gerus bendravimo gebėjimus.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliografas atlieka šias funkcijas:

 • kuria ir redaguoja Lietuvos periodinės spaudos bibliografinius įrašus į Skyriaus Apžvalgų duomenų bazę pagal skyriaus nustatytą tematiką, nacionalinei bibliografijai keliamus reikalavimus;
 • rengia Lietuvos miestų ir regionų spaudos bibliografines apžvalgas;
 • kopijuoja autorinius Seimo narių straipsnius bei straipsnius apie jų veiklą;
 • kopijuoja straipsnius pagal, skyriaus vadovo nurodytas atskiras temas;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atliekas kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.