Telefonas Klaustukas Sitemap

Rūta Avižienė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
424 (priestatas)
Tel.
(8 5) 239 8559
Tel. (vidaus)
8559

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų  srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • turėti geras profesines žinias, įgūdžius, gebėti juos taikyti, užtikrinant informacinių paslaugų operatyvumą ir kokybę;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja operatyvų Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) vadovybės, Seimo valdybos, Seimo narių, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų, Seimo kanceliarijos padalinių ir kitų valstybės institucijų atstovų bibliografinį bei informacinį aptarnavimą;
 • priima ir vykdo Seimo vadovybės, Seimo valdybos, Seimo narių, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų, Seimo kanceliarijos padalinių ir kitų valstybės institucijų atstovų, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus temines, bibliografines ir faktografines užklausas;
 • rengia teminius bibliografinius sąrašus aktualiais klausimais pagal užsakymus arba skyriaus vadovo pavedimu;
 • tiria informacinius vartotojų poreikius;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui  dėl informacinių paslaugų sistemos tobulinimo ir/ar funkcionavimo;
 • rengia mokomąsias ir metodines priemones;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. birželio 9 d.