Telefonas Klaustukas Sitemap

Vidmantas Adomonis

Vyriausiasis tyrėjas

Kab.:
537
Tel. (vidaus)
8666

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo tyrėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti bent 2 metų mokslinio darbo patirties;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su duomenų bazėmis, išrinkti tikslinę informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir projektinės komandos veiklą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti dirbti komandoje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis tyrėjas vykdo šias funkcijas:

 • pagal nustatytą tvarką, planus ir aktualų poreikį vykdo išorinės informacinės aplinkos tyrimus;
 • kuria ir naudoja išorinės informacinės aplinkos tyrimo metodikas ir įrankius;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius valstybės institucijų, verslo segmentų bei Lietuvos sociumo tikslinių grupių išorinės informacinės aplinkos klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui išorinės informacinės aplinkos tyrimo krypčių ir tyrimo metodikų klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo projektus susijusius su Skyriaus pagrindine veikla;
 • rengia ir skelbia tyrimų rezultatus (mokslines publikacijas) su LNB prieskyra;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.