Telefonas Klaustukas Sitemap

Virgilija Beganskaitė

Vadovo pavaduotoja

Kab.:
419 (priestatas)
Tel.
(8 5) 239 8558
Tel. (vidaus)
8558

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pavaduotojo/-os pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadybinio darbo patirtį;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.);
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • turėti komandinio darbo įgūdžius ir patirtį;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovo pavaduotojas/-a atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja Skyriaus kasdienį rutininį darbą numatytą Skyriaus darbo planuose;
 • organizuoja operatyvų bibliografinių įrašų į Informacijos politikos ir analitikos skyriaus Apžvalgų duomenų bazę (toliau - DB) įvedimą, pagal skyriui nustatytą tematiką, nacionalinei bibliografijai keliamus reikalavimus;
 • organizuoja Lietuvos bei užsienio spaudos teminių bibliografinių apžvalgų, bibliografinių sąrašų rengimą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Seimo kanceliarijos Informacijos ir Komunikacijos departamento Bendrosios ir Bibliografinės informacijos skyriumi, kitomis institucijomis, teikiančiomis informaciją Seimui, kitų šalių parlamentinėmis bibliotekomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • tiesiogiai dalyvauja informacijos vartotojų bibliografiniame – informaciniame aptarnavime;
 • teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Skyriaus vadovui rengiant Skyriaus veiklos planus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pareigas jam išvykus, jo atostogų ar ligos metu;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atlieka kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. kovo 22 d.