Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Informacijos politikos ir analitikos skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • Apibrėžti socialiai reikšmingų ir aktualių informacijos ir komunikacijos procesų tyrimo tematiką ir temas, tyrimų ir analizės metodologiją.
 • Vykdyti tyrimus savarankiškai ir su partneriais — mokslo institucijomis, kultūros įstaigomis.
 • Teikti informacijos analitikos, valdymo sprendinių bei intelektines paslaugas, kuriant didžiųjų duomenų apdorojimo modelius bei įrankius.
 • Rengti rekomendacijas Vyriausybei ir Seimo komitetams, frakcijoms informacinės politikos klausimais.
 • Teikti nustatyta tvarka Seimo valdybos nariams, Seimo nariams, Seimo komitetams, komisijoms, Seimo kanceliarijai, o generalinio direktoriaus pavedimu — ir kitų valstybės institucijų atstovams tyrimų informaciją.
 • Teikti nustatyta tvarka audiovizualinės, informacijos analitikos paslaugas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybinėms įstaigoms, verslo subjektams, kitoms organizacijoms.
 • Tirti su Lietuvos valstybingumu susijusį dokumentinį paveldą plėtojant valstybingumo raidos istorijos pažinimą, jo sklaidą ir modernius Lietuvos valstybingumo kūrimo procesus ir tendencijas, formuluoti rekomendacijas informacinės politikos aspektu.
 • Publikuoti tyrimų rezultatus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • Kuria anotuotus bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke ir Vadovybės informacijos skyriaus Duomenų bazėje (toliau -VIS DB), jais operatyviai ir išsamiai atspindi Lietuvos Prezidento, Seimo narių, Ministro Pirmininko, ministrų, Lietuvos Europos Parlamento narių, Europos komisaro veiklą Lietuvos spaudoje, taip pat kuria bibliografinius įrašus ekonomikos, teisės, politikos, kultūros politikos ir kitomis temomis;
 • Kuria informacinės politikos teoriją ir tyrimų metodologiją, nagrinėja jos procesus Lietuvoje;
 • Rengia atsakymus į Seimo narių, kitų valstybės institucijų atstovų, vykdančių valstybės užduotis, temines, bibliografines bei faktografines užklausas, panaudojant skyriaus, Nacionalinės bibliotekos ir prenumeruojamas DB, kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų, įstaigų bei kitų šalių informacinius resursus;
 • Rengia ir analizuoja Lietuvos bei užsienio medijų temines bibliografines apžvalgas;
 • Rengia teminius bibliografinius sąrašus aktualiais klausimais pagal užsakymus arba savo iniciatyva, kaupia medžiagą analitinėms apžvalgoms;
 • Bendradarbiauja su Seimo kanceliarijos padaliniais, kitomis institucijomis, teikiančiomis informaciją Seimui;
 • Bendradarbiauja su nacionalinėmis parlamentinėmis bibliotekomis;
 • Tiria informacijos vartotojų informacinius poreikius po kiekvienų Seimo rinkimų ir jiems teikiamos informacijos efektyvumą, tobulina informacinio darbo metodiką;
 • Analizuoja valstybių politinės raidos procesus;
 • Kaupia ir teikia informacinę analitinę medžiagą valstybių tarptautinius santykius ir jų vystymosi perspektyvas;
 • Dalyvauja analitikų kompetencijų ugdymo procese;
 • Kuria unikalius informacinės analitikos produktus (sprendimus), bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio partneriais, išorės ekspertais;
 • Teikia nustatyta tvarka audiovizualines analitines paslaugas;
 • Pagal kompetenciją plėtoja išplėstines informacijos analizės, informacijos analitikos bei tyrimų paslaugas;
 • Teikia pagal nustatytą tvarką audiovizualinę, analitinę informaciją, susijusią su Nacionalinės bibliotekos fondų ir duomenų bazių turiniu;
 • Kuria audiovizualinius ir kitokio pobūdžio analitinius įrankius ir metodikas;
 • Vykdo, organizuoja, užsako tyrimus;
 • Pagal poreikį naudojasi mokslo institucijų ekspertize;
 • Pagal kompetenciją teikia audiovizualinės, analitines paslaugas Nacionalinės bibliotekos padaliniams; 7.20. Atlieka informacijos apie Lietuvos valstybingumą sklaidą;
 • Vykdo valstybingumo šaltinių ir istorinių dokumentų tyrimus;
 • Organizuoja įvairioms šalies gyventojų amžiaus ir interesų grupėms aktualius renginius, skirtus pažinti šalies istoriją, jos raidos etapus, gilintis į šiandienos politinių ir visuomeninių reiškinių, aktualių įvykių analizę ir aptarimą;
 • Inicijuoja ir vykdo edukacines programas, skatinančias jaunimo pilietinio ugdymo turinio plėtrą;
 • Dalyvauja mokslinių tyrimų ir socialinės, kultūrinės plėtros projektuose, susijusiuose su valstybingumo sritimi;
 • Atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus ir Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.