Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Informacijos procesų skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo informacijos ir komunikacijos mokslų tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant informaciniam raštingumui, didžiųjų duomenų analitikai naudojantis dirbtinio intelekto sprendimais ir priemonėmis;
 • vykdo nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • inicijuoja informacijos paslaugų kokybės ir kiekybės tyrimus bei apklausas;
 • formuoja ir vykdo Lietuvos bibliotekų įvairių bibliotekininkystės, informacijos ir komunikacijos mokslų veiklos sričių taikomųjų tyrimų programą;
 • teikia rekomendacijas šalies atminties institucijų, bibliotekų veiklos tobulinimui ir paslaugų plėtrai;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja atminties institucijų ir bibliotekų darbuotojus aktualiais duomenų (išteklių) kaupimo veiklos, standartizacijos ir terminijos klausimais, konsultuoja Nacionalinės bibliotekos padalinius, kultūros ir mokslo institucijas, suinteresuotas nacionalinės bibliografinės apskaitos, leidybos produkcijos identifikavimo bei leidybos statistikos klausimais;
 • rengia metodinę medžiagą šalies bibliotekų bei atminties institucijų darbuotojų profesinėms kompetencijoms ugdyti;
 • inicijuoja ir vykdo taikomuosius informacijos mokslų tyrimus, nacionalinės bibliografijos, leidybos statistikos, terminologinius informacijos ir dokumentavimo srities tyrimus ir jų mokslinę komunikaciją;
 • rengia valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos duomenis bei išteklius;
 • kaupia ir administruoja Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (toliau – NBDB), autoritetinių įrašų duomenų bazę (toliau – AĮDB), lietuviškąją Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (toliau – UDK) duomenų bazę;
 • vykdo nacionalinių ISBN, ISMN, ISSN Lietuvos agentūrų veiklą;
 • vykdo Lietuvos leidybos produkcijos statistinę apskaitą;
 • formuoja nacionalinės bibliografinės apskaitos sistemą atsižvelgdamas į įstatymu nustatytas Nacionalinės bibliotekos funkcijas.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šiais funkcijas:

 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo informacijos ir komunikacijos mokslų tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant informaciniam raštingumui, didžiųjų duomenų analitikai naudojantis dirbtinio intelekto sprendimais ir priemonėmis;
 • vykdo nuoseklią vykdomų ir įvykdytų mokslo tyrimų, jų rezultatų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
 • inicijuoja informacijos paslaugų kokybės ir kiekybės tyrimus bei apklausas;
 • kaupia, analizuoja ir skelbia bibliotekų statistinius duomenis bei rengia apžvalgas;
 • analizuoja šalies bibliotekų veiklos dokumentus ir teikia rekomendacijas;
 • analizuoja profesines šalies ir užsienio publikacijas, tarptautinius bibliotekininkystės ir informacijos mokslų dokumentus, tyrimų medžiagą ir pan.;
 • rengia metodinę ir mokomąją medžiagą Lietuvos bibliotekoms aktualiais bibliotekų veiklos klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą aktualiais bibliotekų veiklos, informacijos mokslų ir tyrimų organizavimo klausimais;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus bibliotekininkystės ir informacijos mokslų tyrimus su kitomis šalies bibliotekomis, mokslo bei mokymo įstaigomis;
 • bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu organizuoja vykdomų tyrimų rezultatų sklaidą organizuodamas seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja rengiant bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus bei teisės aktus, Lietuvos standartus;
 • vykdo informacijos institucijų inovatyvios veiklos analizę ir užtikrina jų sklaidą;
 • rengia metodines rekomendacijas standartų ir norminių dokumentų diegimo klausimais;
 • rengia Lietuvos ir užsienio šalių leidinių publikacijų, susijusių su bibliotekų veikla, duomenų bazę ir informacinį leidinį;
 • kaupia komunikacijos ir informacijos krypties terminyną;
 • pagal kompetenciją dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir programose;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • rengia išsamius Lietuvoje publikuotų dokumentų ir jų dalių valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos duomenis;
 • rengia išsamius už Lietuvos ribų lietuvių kalba publikuotų dokumentų ir jų dalių nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos duomenis;
 • rengia bibliografinius įrašus NBDB ir ją administruoja;
 • rengia valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos išteklius;
 • rengia autoritetinius įrašus AĮDB ir ją administruoja;
 • kaupia ir administruoja lietuviškąją Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) duomenų bazę ir rengia lietuviškuosius UDK lentelių leidinius, bendradarbiauja su UDK konsorciumu;
 • identifikuoja Lietuvos leidėjus ir jų leidybinę produkciją;
 • suteikia tarptautinius standartinius numerius Lietuvos leidybos produkcijai ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms ISBN, ISMN, ISSN agentūroms;
 • renka, kaupia ir sistemina leidybos statistinius duomenis, atlieka jų analizę ir sklaidą;
 • vykdo Oficialią statistiką tvarkančios įstaigos funkciją dalyvaudamas Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos programoje;
 • atlieka nacionalinės bibliografijos, leidybos statistikos bei informacijos ir dokumentavimo terminologijos tyrimus bei vykdo jų mokslinę komunikaciją;
 • vykdo ekspertinę veiklą Lietuvos standartizacijos departamente;
 • inicijuoja, organizuoja ir vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant nacionalinę bibliografinę apskaitą ir leidybos produkcijos identifikavimą; \
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams;
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius, bendradarbiauja ir atstovauja Lietuvos ir tarptautines organizacijas;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas dėl valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos bei autoritetinių duomenų rengimo, nacionalinės bibliografijos išteklių naudojimo, tarptautinių standartinių numerių suteikimo, informacijos ir dokumentavimo srities terminijos vartojimo bei leidybos statistikos;
 • organizuoja ir dalyvauja Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegijos darbe;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja instituciniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus arba rekomendacijas Departamento direktoriui ir Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui;
 • atlieka Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus, Departamento nustatytomis funkcijomis ir Nacionalinės bibliotekos veiklų įgyvendinimu.