Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Kultūros informacijos ir komunikacijos kompetencijų ugdymo centras

Uždaviniai ir funkcijos

Centras įgyvendina šiuos uždavinius:

 • prisidėti vykdant informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus ir sklaidą ta dalimi, kuri būtina Centro tikslams pasiekti;
 • dalyvauti kuriant nacionalinę informacijos politiką kultūros aspektu;
 • rengti ir įgyvendinti informacijos ir medijų raštingumo tyrimų planus, projektus, mokymus, programas, ekspertinių žinių sklaidą;
 • užtikrinti kultūros įstaigų ekspertų veiklą: mokymų organizavimą ir dalyvavimą, konsultavimą, vertinimą, atstovavimą;
 • sukurti, tobulinti ir įgyvendinti nacionalinį informacijos ir komunikacijos srities kultūros specialistų kompetencijų ugdymo modelį;
 • sukurti ir įgyvendinti kultūrinės edukacijos priemones ir vykdyti kultūros paso veiklas;
 • tobulinti ir tikslinti bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų žemėlapį;

Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja vykdant informacijos ir komunikacijos mokslų tyrimus, vadovaujasi naujausių tyrimų rezultatais, išskirtinį dėmesį skirdamas kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kultūrinės edukacijos sritims ir temoms;
 • koordinuoja ir vykdo mokslo tyrimų sklaidos edukacinius-informacinius projektus, užtikrina jų rezultatų sklaidą;
 • kuria kultūros ir kūrybos vadybos bei informacijos paslaugų kompetencijų ugdymo bei mokymų programas ir projektus;
 • sudaro ir vykdo medijų ir informacinio raštingumo programas;
 • plėtoja medijų ir informacinį raštingumą, rengia visuomenės grupėms renginius aktualiomis kultūros ir kūrybinės edukacijos temomis;
 • sudaro nacionalines kultūros specialistų kompetencijų ugdymo programas;
 • tenkina valstybės valdymo institucijų ar valstybės tarnautojų, atliekančių tarnybines funkcijas, informacines reikmes pagal Centrui nustatytus tikslus, kaupia ir tvarko tam reikiamus dokumentus ir kitą informaciją;
 • užtikrina metodinės pagalbos teikimą kultūros įstaigoms informacijos paslaugų ir kompetencijų ugdymo klausimais;
 • palaiko ryšius su kultūros ir informacijos paslaugų įstaigomis, valstybės institucijomis, archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis arba fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje kompetencijų ugdymo, informacijos ir patirties mainų klausimais;
 • tvarko ir normina socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymui reikalingos metodikos terminiją.