Kontaktai

Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

Skyriaus paskirtis - vykdyti Lietuvoje publikuotų ir su Lietuva susijusių dokumentų einamąją ir retrospektyvinę bibliografinę apskaitą.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • formuoja ir vykdo nacionalinės bibliografinės apskaitos programą;
 • vykdo Lietuvos publikuotų dokumentų einamąją bibliografinę apskaitą;
 • vykdo Lietuvos visomis kalbomis publikuotų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą;
 • teikia metodinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos padaliniams ir šalies bibliotekoms rengiant visų rūšių ir tipų dokumentų bibliografinius įrašus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • teikia konsultacijas dėl bibliografinės apskaitos norminių dokumentų diegimo ir taikymo;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, rengia metodinę ir mokomąją medžiagą Lietuvos bibliotekoms bibliografinės apskaitos ir kitais aktualiais bibliografijų, bibliografinių įrašų rengimo klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis bibliotekų ir kitų atminties institucijų veiklos organizacijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų veiklą
  reglamentuojančius bibliografinės apskaitos, įvairių rūšių ir tipų dokumentų bibliografinių įrašų
  sudarymo ir kitus norminius dokumentus;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus retrospektyviosios bibliografijos rengimo projektus su kitomis
  atminties institucijomis ir organizacijomis;
 •  bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros
  departamentu organizuoja bibliografinės informacijos sklaidą;
 • rengia einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos leidinius;
 • kaupia ir administruoja Nacionalinės bibliografijos duomenų banką kaip dokumentinio kultūros paveldo registrą;
 • rengia išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis Lietuvoje leistų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba bei jų sudėtinių dalių bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB);
 • pagal kompetenciją dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir programose;
 • pagal savo kompetenciją inicijuoja tyrimus ir apklausas.
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius su archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis ar asmenimis Lietuvoje ir užsienyje valstybinės einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos rengimo klausimais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus
  pavaduotojų, Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus ar Departamento
  veiklų įgyvendinimu.