Kontaktai

Leidybos skyrius

Skyriaus paskirtis – koordinuoti, vykdyti ir administruoti Nacionalinės bibliotekos leidybinės veiklos procesus, rengi profesinius periodinius leidinius.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • koordinuoti, vykdyti ir administruoti Nacionalinės bibliotekos leidybinės veiklos procesus;
 • leisti profesinius periodinius leidinius;
 • platinti Nacionalinės bibliotekos leidybinę produkciją.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • atsižvelgdamas į Nacionalinės bibliotekos strateginius tikslus ir uždavinius rengia metinį Nacionalinės bibliotekos leidybos planą, leidinių gamybos išlaidų sąmatas bei kitus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus;
 • prireikus konsultuoja ryšių su visuomene specialistus ir bendradarbiauja su jais rengiant ir leidžiant informacinius ir reprezentacinius leidinius;
 • telkia straipsnių autorius, užsako publikacijas, rūpinasi iliustracine medžiaga Skyriaus leidžiamuose periodiniuose leidiniuose;
 • rengia autorines publikacijas Skyriaus leidžiamuose periodiniuose leidiniuose;
 • redaguoja ir parengia maketavimui planines publikacijas Skyriaus leidžiamuose periodiniuose leidiniuose;
 • kuria leidinių dizainą, maketuoja ir parengia leidinius spaudai;
 • tikrina maketų korektūrą;
 • organizuoja leidinių gamybą;
 • organizuoja ir įgyvendina informacijos apie leidinius sklaidą;
 • koordinuoja ir vykdo planinių Nacionalinės bibliotekos leidinių leidybą:
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia autorines ir paslaugų sutartis, inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Nacionalinės bibliotekos leidybinei veiklai;
 • redaguoja leidinių kalbą ir stilių;
 • organizuoja leidinių spausdinimą;
 • organizuoja ir vykdo leidinių platinimą:
 • tvarko ir atsako už leidybinės produkcijos apskaitą bei pagal kompetenciją organizuoja leidybinės produkcijos saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • parduoda, pajamuoja ir apskaito leidinius, nustato jų pardavimo kainą;
 • esant poreikiui nemokamai išduoda leidinius Nacionalinės bibliotekos reprezentacinei veiklai;
 • analizuoja leidinių paklausą, nurašo nepaklausius leidinius;
 • pagal kompetenciją teikia dalykinę pagalbą kitiems leidybinėje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • teikia informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams leidybinio ir redakcinio darbo klausimais;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinius padalinius taisyklingo lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • redaguoja lietuvių kalba parengtą informaciją, skelbiamą Nacionalinės bibliotekos administruojamoje viešojoje erdvėje;
 • pagal poreikį redaguoja lietuvių kalba parengtus Nacionalinės bibliotekos vidaus dokumentus;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie Skyriaus vykdomas veiklas ir pateikia šią informaciją Departamento direktoriui;
 • dalyvauja mugėse, parodose ir kituose renginiuose kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus veiklų įgyvendinimu.
Lapkritis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 15 d.
Paroda „Jie kūrė mūsų biblioteką“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. lapkričio 5 d. – lapkričio 27 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa. Nacionalinei bibliotekai – 100“ paroda
2019 m. lapkričio 22 d. – sausio 19 d.
Tapybos paroda „Penki regionai”