Telefonas Klaustukas Sitemap

Monika Bučiūtė-Petrauskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kab.:
539
Tel.
(8 5) 239 8579
Tel. (vidaus)
8579

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo su informacijos teikimu vartotojams, vartotojų poreikių stebėsena ir koordinavimu patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, dirbti su įvairiomis interneto svetainių turinio valdymo sistemomis;
 • gebėti savarankiškai valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti ir analizuoti įvairiomis informacijos priemonėmis perduodamą informaciją, mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir teikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo informacijos apie Nacionalinės bibliotekos veiklą ir paslaugas sklaidą įvairiomis vartotojų informavimo priemonėmis;
 • teikia organizacinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams organizuojant darbą su bibliotekos vartotojais;
 • teikia pasiūlymus ir inicijuoja pokyčius dėl geresnio Nacionalinės bibliotekos vartotojų aprūpinimo informacija;
 • teikia informaciją apie Nacionalinę biblioteką ir jos veiklą tarptautiniuose tinkluose, žinynuose ir įvairiuose informacijos šaltiniuose;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinius padalinius dėl informacijos pateikimo vartotojams Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje, informaciniuose plakatuose, leidyboje ir kitose viešinimo priemonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės tobulinimo, informacijos pateikimo, priežiūros ir kt.;
 • pagal kompetenciją prisideda planuojant ir vykdant Nacionalinės bibliotekos vidinės komunikacijos priemones;
 • bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • administruoja fotografavimo ir (arba) filmavimo Nacionalinėje bibliotekoje paraiškas ir pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus asmenis;
 • rengia autorių, paslaugų ir darbo sutarčių projektus, inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Skyriaus veiklai;
 • dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo procesų valdymu;
 • rengia veiklos ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vadovui;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos interneto svetaine;
 • vykdo kitus Skyriaus vadovo pavestus su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius darbus ir Skyriaus vadovo nurodymu pavaduoja kitus nesančius darbe Skyriaus darbuotojus.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 23 d.