Telefonas Klaustukas Sitemap

Živilė Radytė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kab.:
539
Tel.
(8 5) 239 8579
Tel. (vidaus)
8579

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip dvejų metų darbo su informacijos teikimu vartotojams, vartotojų poreikių stebėsena ir koordinavimu patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, dirbti su įvairiomis interneto svetainių turinio valdymo sistemomis;
 • gebėti savarankiškai valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti ir analizuoti įvairiomis informacijos priemonėmis perduodamą informaciją, mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir teikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo informacijos apie Nacionalinės bibliotekos veiklą ir paslaugas sklaidą įvairiomis vartotojų informavimo priemonėmis;
 • teikia organizacinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams organizuojant darbą su bibliotekos vartotojais;
 • teikia pasiūlymus ir inicijuoja pokyčius dėl geresnio Nacionalinės bibliotekos vartotojų aprūpinimo informacija;
 • teikia informaciją apie Nacionalinę biblioteką ir jos veiklą tarptautiniuose tinkluose, žinynuose ir įvairiuose informacijos šaltiniuose;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinius padalinius dėl informacijos pateikimo vartotojams Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje, informaciniuose plakatuose, leidyboje ir kitose viešinimo priemonėse;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės tobulinimo, informacijos pateikimo, priežiūros ir kt.;
 • pagal kompetenciją prisideda planuojant ir vykdant Nacionalinės bibliotekos vidinės komunikacijos priemones;
 • bendradarbiauja su Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcine kolegija;
 • administruoja  fotografavimo ir (arba) filmavimo Nacionalinėje bibliotekoje paraiškas ir pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotus asmenis;
 • rengia autorių, paslaugų ir darbo sutarčių projektus, inicijuoja viešuosius pirkimus, reikalingus Skyriaus veiklai;
 • dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo procesų valdymu;
 • rengia veiklos ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vadovui;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos interneto svetaine;
 • vykdo kitus Skyriaus vadovo pavestus su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius darbus ir Skyriaus vadovo nurodymu pavaduoja kitus nesančius darbe Skyriaus darbuotojus.
Atnaujinta: 2021 m. spalio 29 d.