Telefonas Klaustukas Sitemap

Žydrė Vėtienė

Vadovė

Kab.:
540
Tel.
(8 5) 239 8517
Tel. (vidaus)
8517
Mob.
(8 608) 14957

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis eiti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį komunikacijos, tarptautinių ryšių ir ryšių su visuomene ir (arba) vadybos srityse;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovavimo darbo patirtį;
 • puikiai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • gerai išmanyti ryšių su visuomene darbo specifiką ir pagrindinius principus;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • gerai mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu) ir kita biuro įranga;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos paiešką;
 • gebėti sisteminti ir formuoti informaciją, teikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius organizacijos procesus, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Skyriaus darbą;
 • rengia Skyriaus darbą reglamentuojančius dokumentus;
 • rengia ir teikia Departamento direktoriui Skyriaus darbo ataskaitas ir darbo planus;
 • koordinuoja Skyriaus darbą su kitais Departamento skyriais;
 • rengia pasitarimus Skyriaus metodinio ir organizacinio darbo klausimais;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos administracijos ir struktūrinių padalinių pateiktos informacijos derinimą ir viešinimą;
 • organizuoja išorinę ir vidinę Nacionalinės bibliotekos komunikaciją, teikia siūlymus Departamento direktoriui ryšių su visuomene tobulinimo klausimais;
 • rengia ir organizuoja Nacionalinės bibliotekos komunikacijos strategijos įgyvendinimą, bendradarbiauja rengiant veiklos, išteklių, paslaugų viešinimo planus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos paskyrų socialiniuose tinkluose administravimą;
 • plėtoja Nacionalinės bibliotekos, jos veiklos rūšių ir teikiamų paslaugų žinomumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis įgyvendinant ryšių su visuomene veiklas;
 • organizuoja fotografavimo ir (arba) filmavimo Nacionalinėje bibliotekoje paraiškų administravimą ir pagal kompetenciją konsultuoja suinteresuotuosius asmenis;
 • pagal kompetenciją koordinuoja žiniasklaidos atstovų vizitus Nacionalinėje bibliotekoje;
 • derina autorių, paslaugų sutartis, inicijuoja viešuosius pirkimus pagal Skyriaus kompetencijas;
 • kontroliuoja renginių, tiesioginių transliacijų ir vaizdo įrašų techninės pagalbos teikimą, Kino salės, Muzikavimo erdvės techninę priežiūrą;
 • inicijuoja ir koordinuoja informacijos apie Nacionalinės bibliotekos veiklą pateikimą suinteresuotoms organizacijoms ar grupėms ir žiniasklaidai, kontroliuoja teikiamos informacijos tikslumą, tiria grįžtamąjį ryšį – informacijos apie Nacionalinės bibliotekos veiklą atgarsius žiniasklaidoje ir informaciniuose tinkluose;
 • pagal kompetenciją rengia pranešimus ir pristato Nacionalinės bibliotekos veiklą konferencijose ir seminaruose, koordinuoja Skyriuje ir Nacionalinėje bibliotekoje rengiamos informacinės ir reprezentacinės medžiagos bei leidinių leidybą ir platinimą, tiria jos efektyvumą formuojant Nacionalinės bibliotekos įvaizdį;
 • organizuoja vidinės komunikacijos Nacionalinėje bibliotekoje plėtrą, dalyvauja Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės redakcinės kolegijos veikloje, Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams teikia pagalbą ryšių su visuomene srityje įgyvendinant įvairias programas ir projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Nacionalinės bibliotekos vykdomuose tarptautiniuose projektuose, organizuoja tarptautinius renginius;
 • pagal Nacionalinės bibliotekos dalyvavimo tarptautinėse bibliotekų organizacijose reikalavimus organizuoja informacijos apie Nacionalinę biblioteką ir jos veiklą teikimą tarptautiniams informacijos tinklams bei informaciniams žinynams, taip pat užsienio bibliotekoms – bendradarbiavimo susitarimų partnerėms;
 • rengia bendradarbiavimo su Nacionalinės bibliotekos partneriais Lietuvoje ir užsienyje programas ir projektus renginių organizavimo bei ryšių su visuomene tobulinimo srityse, tobulina profesines žinias, perima kitų šalies ir užsienio bibliotekų patirtį, pagal galimybes ir poreikį pritaiko ją Nacionalinės bibliotekos veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, rengia ir veda mokymus Lietuvos bibliotekų darbuotojams ryšių su visuomene, ryšių su žiniasklaida, socialinės komunikacijos klausimais;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, tiesiogiai susijusias su Skyriaus ir Departamento nuostatuose nurodytų funkcijų atlikimu;
 • pagal kompetenciją atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos.
Atnaujinta: 2020 m. lapkričio 5 d.