Telefonas Klaustukas Sitemap

Rasa Dračanovienė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
426
Tel.
(8 5) 239 8651
Tel. (vidaus)
8651

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

 • ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu humanitarinių arba socialinių mokslų  krypties išsilavinimu; 
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje; 
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis, ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;  
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;  
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis; 
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema; 
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus; 
 • gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus. 

FUNKCIJOS 

 

Vyriausiasis bibliografas pagal savo kompetenciją ir specializaciją vykdo šias funkcijas: 

 • dalyvauja skaityklų informacijos išteklių fondo formavime ir optimizavime, užtikrinant jo atranką pagal turinį; 
 • teikia teminės informacijos paslaugas, rengia  informacijos išteklių teminius pristatymu;
 • vykdo sudėtingas vartotojų informacines užklausas; 
 • vykdo teminius vartotojų mokymus ir kultūrinės edukacijos veiklą;  
 • rengia informacinę ir bibliografinę medžiagą vartotojams, viešina Nacionalinės bibliotekos informacinius išteklius;  
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms paslaugų teikimo ir kitais  vartotojų informacinio aprūpinimo klausimais; 
 • organizuoja ir koordinuoja ekskursijas Nacionalinėje bibliotekoje;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais; 
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus; 
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis. 
Atnaujinta: 2018 m. liepos 19 d.