Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Strateginio prognozavimo skyrius

Skyriaus paskirtis – nagrinėti galimus ateities scenarijus, taip pat galimybes ir iššūkius, kuriuos tie scenarijai gali nulemti, siekiant padėti tobulinti politikos formavimą ir perspektyvių strategijų kūrimą.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai: 

 • Numatyti strategines tendencijas, siekiant įgyti naudingų įžvalgų strateginio planavimo ir politikos formavimo reikmėms; 
 • Dalyvauti perspektyvių strategijų kūrime; 
 • Vykdyti strateginę komunikaciją Skyriaus uždaviniams pasiekti.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

 • Analizuoti ir aptarti paradigmų pokyčius ir sąveikaujančias tendencijas; 
 • Planuoti galimus scenarijus, rengti tikėtinų ateities variantų rinkinius; 
 • Rengti apžvalgas ir kitus intelektinius produktus, kurių rezultatas – bendras pageidaujamos ateities supratimas ir aiškus jos aprašymas; 
 • Bendradarbiauti ir atlikti prognozavimo užduotis, susijusias su Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komiteto ir kitų institucijų nagrinėjamais klausimais; 
 • Analizuoti užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų dokumentus ir praktiką, susijusią su inovacijų ir technologinės pažangos plėtros modeliavimu, strateginių valstybės raidos modelių ir ateities scenarijų kūrimu, inovacijų ir technologinės pažangos įtaka visuomenės ir valstybės raidai; 
 • Kurti objektyvaus ir nepriklausomo turinio intelektinius produktus (analitines apžvalgas, analitika pagrįstų įvykių, procesų ekspertines prognozes); 
 • Analizuoti galimą politinių, socialinių ir ekonominių įvykių ir procesų, strateginių inovacijų bei kritinės svarbos technologinių sprendimų galimą eigą bei įtaką modernios valstybės pažangai; 
 • Inicijuoti ir organizuoti renginius, pozicionuojančius Nacionalinę biblioteką kaip ekspertinės galios centrą viešosios politikos, strateginio prognozavimo bei nacionalinio saugumo klausimais; 
 • Formuoti kontaktus su tikslinėmis auditorijomis siekiant efektyvesnio Nacionalinės bibliotekos tikslų įgyvendinimo.