Telefonas Klaustukas Sitemap

Kontaktai

Aptarnavimo skyrius

Skyriaus paskirtis – užtikrinti efektyvų informacinių paslaugų funkcionavimą ir vartotojų aptarnavimą informaciniais ištekliais.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • organizuoti informacinių paslaugų teikimą, laikantis geros praktikos aptarnavimo veiklos principų;
 • užtikrinti efektyvų Vaikų ir jaunimo literatūros departamento informacinių paslaugų sistemos funkcionavimą vartotojams;
 • formuoti atvirą informacinių išteklių fondą vartotojams aktualiais informacijos ištekliais, vadovaujantis Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių formavimo strategija;
 • organizuoti vartotojų poreikius atitinkantį aptarnavimą, užtikrinant paslaugų ir informacijos išteklių prieinamumą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • formuoja skaityklų ir abonementų informacinių išteklių fondą, nuolat vykdo jo turinio atitikimo vartotojų poreikiams vertinimą;
 • organizuoja vartotojų aptarnavimą;
 • užtikrina vartotojų poreikius atitinkantį aprūpinimą informaciniais ištekliais bei paslaugomis;
 • teikia informacines paslaugas ir konsultuoja vartotojus;
 • teikia informacijos išteklių aktualinimo paslaugas vartotojams;
 • rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
 • dalyvauja vaikų ir jaunimo edukacijos projektuose bei programose;
 • užtikrina vartotojų aptarnavimo ataskaitinių statistinių duomenų apskaitą, jų kaupimą, bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu juos analizuoja ir vertina;
 • vykdo vartotojų informacinių poreikių tyrimus, bendradarbiaudamas su Departamento Tyrimų ir sklaidos skyriumi, pagal savo kompetencijas organizuoja vartotojų apklausas, stebėseną;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms vaikų ir jaunimo aptarnavimo veiklos klausimais;
 • nagrinėja ir sprendžia aktualias vartotojų aptarnavimo veiklos problemas, tobulina vartotojų aptarnavimo ir paslaugų kokybę.
 • bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaikų bei jaunimo skaitymu ir informaciniu aptarnavimu;
 • vykdo Skyriaus geros praktikos sklaidą spaudoje, elektroninėje erdvėje, seminaruose, konferencijose.
 • dalyvauja projektinėje veikloje;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus bei Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.