Telefonas Klaustukas Sitemap

Aurelija Rauckienė

Vyresnioji bibliotekininkė

Tel.
(8 5) 239 8521
Tel. (vidaus)
8521

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinėje srityje, arba ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, bibliotekinėje srityje;
 • turėti darbo patirties bibliotekinėje srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • aptarnauja ikimokyklinio amžiaus vaikus, I-XII klasių moksleivius, pedagogus, vaikų literatūros tyrinėtojus, rašytojus, dailininkus, vaikų skaitymo vadovus;
 • konsultuoja vartotojus dokumentų paieškos klausimais, padeda surasti dokumentus atvirame fonde;
 • atsako į informacinius paklausimus;
 • kontroliuoja knygų grąžinimo terminus, fiksuoja skolininkus, primena jiems apie dokumentų grąžinimą (laiškais, telefonu ir pan.);
 • priima vartotojų užsakymus dokumentams iš Bendrųjų fondų gauti;
 • rūpinasi fondo apsauga, susidėvėjusių spaudinių surinkimu ir perdavimu knygrišyklai, atrenka dokumentus nurašymui;
 • aktyviai dalyvauja Skyriaus fondo formavime;
 • prisideda prie edukacinių programų bei skaitymo tyrimų įgyvendinimo;
 • tvarko ir redaguoja atvirą leidinių fondą;
 • stebi vartotojų informacinius poreikius ir juos fiksuoja;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

 

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 24 d.