Telefonas Klaustukas Sitemap

Jolanta Savukynaitė

Vyriausioji bibliotekininkė informacijos išteklių formavimui-vadovės pavaduotoja

Tel.
(8 5) 239 8521
Tel. (vidaus)
8521

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko informacijos išteklių formavimui pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinėje srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį bibliotekinėje srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas informacijos išteklių formavimui vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja vartotojų informacinį aptarnavimą, rengia darbo grafikus;
 • vykdo atviro fondo turinio atitikimo vartotojų poreikiams stebėseną;
 • vykdo vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • vykdo vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimo stebėseną;
 • atsako į informacinius paklausimus, pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas, užtikrina jų kokybę galutiniame etape;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • rūpinasi vartotojams skirta darbo aplinka, jos funkcionalumu ir pritaikymu jų poreikiams;
 • bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis, siekiant geresnių raštingumo, skaitymo ir elgesio bibliotekoje įgūdžių;
 • aptarnauja skaitytojus ir teikia informaciją skaitytojams apie jų aptarnavimo tvarką Vaikų ir jaunimo literatūros departamente;
 • teikia informaciją vartotojams telefonu;
 • vykdo bibliografinę paiešką, konsultuoja informacijos paieškos klausimais, atsako į skaitytojų užklausas;
 • veda skaitytojų, lankytojų ir išduodamos literatūros apskaitą;
 • gilina profesines žinias;
 • rengia publikacijas apie Skyriaus veiklą;
 • pavaduoja Skyriaus vadovą, jam nesant, komandiruotės, atostogų, ligos ir kt. atvejais;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 24 d.