Telefonas Klaustukas Sitemap

Kristina Gurnaja

Vadovė

Kab.:
104
Tel.
(8 5) 239 8521
Tel. (vidaus)
8521

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinėje srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį bibliotekoje ar kitą darbo patirtį susijusią su vaikų literatūra.
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia darbo grafikus;
 • atsako už tiesioginių užduočių paskirstymą vykdytojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja naujų Skyriaus paslaugų įvedimo strategijos rengimą ir įgyvendinimą;
 • užtikrina Departamento skaityklų ir abonemento ir kt. erdvių tvarką;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • koordinuoja ir organizuoja Departamento dokumentų fondo sistemingą formavimą ir priežiūrą;
 • vykdo vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimo stebėseną;
 • kontroliuoja trūkstamų, skaitytojų pamestų ar sugadintų dokumentų išieškojimą ir pakeitimą;
 • ieško papildomų fondo plėtros šaltinių, t. y. dovanos, rėmėjai, projektai;
 • rengia dokumentų projektus;
 • rašo straipsnius, rengia ir skaito pranešimus, paskaitas;
 • nuolat domisi Lietuvos ir užsienio skaitytojų aptarnavimo kultūra, naujų technologijų diegimu, darbuotojų darbo drausme, darbo sąlygų gerinimu ir pritaiko gerąją patirtį skyriaus veiklose;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Departamento vadovui;
 • koordinuoja ir organizuoja Skyriaus veiklos pristatymą spaudoje, interneto portaluose, socialiniuose tinkluose;
 • pagal galimybes prisideda organizuojant Departamento renginius, edukacijas, inicijuoja ir vykdo projektus;
 • konsultuoja Lietuvos bibliotekų darbuotojus, pedagogus bei visus skaitymo vadovus skaitytojų aptarnavimo, skaitymo kultūros ugdymo, vaikų ir jaunimo literatūros skyrių fondų formavimo ir kitais su vartotojų aptarnavimu susijusiais klausimais, rengia šių sričių tobulinimo rekomendacijas;
 • atlieka kitus Departamento vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 24 d.