Telefonas Klaustukas Sitemap
2021 m. balandžio 1 d.

Satyriniai leidiniai portale epaveldas.lt

Pirmasis lietuviškas satyrinis leidinys pasirodė 1891 metais. Tai Mažosios Lietuvos satyrinis laikraštis „Tetutė“, nereguliariai leistas Bitėnuose ir Tilžėje iki 1893 metų. Iš viso išėjo trylika gotišku ir lotynišku šriftu spausdinto leidinio numerių. Beveik visą tekstą rašė, redagavo ir leido Martynas Jankus. Laikraštyje bendradarbiavo J. Penčiukas, J. Šliūpas. „Tetutė“ kėlė Mažosios Lietuvos nacionalinio judėjimo klausimus, polemizavo su varpininkais.

Virtualiame kultūros paveldo portale epaveldas.lt galima pavartyti 1891–1893 metų šio laikraščio numerius.

Satyrinės periodikos „aukso amžiumi“ laikytini 1918–1940 metai. Šiuo laikotarpiu leista apie keturiasdešimt satyrinių laikraščių ir žurnalų. Tokius leidinius turėjo studentų, mokytojų draugijos, įvairios asociacijos. Satyriniai lediniai labai skyrėsi savo periodiškumu, gyvavimo trukme, apimtimi ir tiražais. Nemaža tokių leidinių dalis ėjo vienus ar kelerius metus, kai kurie išeidavo tik kartą, dažniausiai – balandžio pirmąją. Dalis satyrinių leidinių buvo savaitraščiai, kiti išeidavo kartą per dvi savaites, mėnesį, kai kurie buvo leidžiami nereguliariai. Leidinių apimtis  – nuo dviejų puslapių laikraščių iki šešiolikos puslapių žurnalų. Iš visų nepriklausomoje Lietuvoje leistų satyrinių leidinių išskirtini ilgiausiai ėję žurnalas „Spaktyva“ ir laikraštis „Kuntaplis“.

iliustracijaSatyros ir humoro žurnalas „Spaktyva“ pasirodė 1924 metais Kaune ir buvo leidžiamas iki 1934-ųjų. Žurnalas spausdino Lietuvos kultūrinio, politinio gyvenimo kroniką, humoristinius eilėraščius, satyras, šaržus, karikatūras, politinius plakatus. „Spaktyvos“ redakcija yra išleidusi ir teminių numerių – „Spaktyva ir Motoras“, „Vytautinė Spaktyva“, „Linksmas Spaktyvos kalendorius“, leido biuletenį „Baisi telegrama“. Portale epaveldas.lt galima pavartyti 1924 metais išleistą teminį numerį „Pavasario spaktyva“.

Portale galima rasti ir 1938 metais Kaune pradėjusį eiti mėnesinį satyros žurnalą „Naujoji spaktyva“, kurį redagavo S. Miglinas, L. Dovydėnas, J. N. Narbutas. Iki 1939 metų išėjo keturiolika šio žurnalo numerių.

 

iliustracijaNaujoji spaktyva. – 1939, Nr. 4, p. 5.

 

iliustracijaSatyros ir humoro savaitraštis  „Kuntaplis“ ėjo 1933–1940 metais Kaune. Jį redagavo V. Pranukevičius, H. Blazas ir T. Tilvytis. Savaitraštyje bendradarbiavo  J. Baltušis,  J. Čyžiaus, K. Jakubėnas, L. Janušytė, D. Roda, J. Šimkus. Ypatingu kandumu pasižymėjo T. Tilvyčio satyriniai eilėraščiai, H. Baltrušaičio feljetonai. Tekstuose pašiepiamas Lietuvos socialinis, politinis ir dorovinis gyvenimas. Karikatūras spausdino dailininkai J. Buivydas, R. Kalpokas, J. Martinaitis, P. Tarabilda, S. Žukas. Laikraščio redakcija išleido ir kelis metinius priedus: „Kuntaplio kalendorius“, „Kuntapliava“, „Kuntaplynas“, „Kuntapliškoji enciklopedija“.

 

iliustracija1934 metais Kaune pirmą kartą pasirodė satyros ir humoro žurnalas „Šluota“.  Portale epaveldas.lt galima susipažinti su 1934, 1936, 1940, 1941 metų šio leidinio numeriais. Žurnalą 1934–1936 metais nelegaliai ir nereguliariai leido Lietuvos komunistų partija, o 1940–1941 metais – vaizdinės agitacijos ir propagandos sovietų įstaiga „Agitpropas“. „Šluota“ spausdino satyrinius, humoristinius rašinius ir piešinius, karikatūras visuomenės, politikos, kultūros ir buities temomis.

 

Naujų ir įdomių atradimų skaitmeniniame kultūros paveldo lobyne epaveldas.lt!