Fondai (bibliotekininkui)

Kokie Lietuvos Respublikos įstatymai svarbūs organizuojant bibliotekų fondus?

Formuojant bibliotekų fondus vieni svarbiausių yra šie įstatymai:

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas. 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-921.  Valstybės žinios, 1995, Nr. 51-1245; pakeitimo įstatymai: Valstybės žinios, 2004, Nr. 120-4431; 2010, Nr. 53-2597; 2013, Nr. 141-7113;

Skaityti daugiau...

Kokiais teisės aktais vadovautis organizuojant bibliotekos fondus, jeigu biblioteka nepavaldi Kultūros ministerijai?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4 straipsniu (Kultūros ministerijos kompetencija bibliotekų veiklos valdymo srityje) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavesta vykdyti visų Lietuvos bibliotekų valstybinio valdymo institucijos funkcijas (atlikti pavaldžių bibliotekų kontrolę ir nepavaldžių bibliotekų priežiūrą). Dėl to Lietuvos Respublikos kultūros ministerija rengia, derina ir teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus, kuriais turi vadovautis visos Lietuvos bibliotekos.

Skaityti daugiau...

Kuo skiriasi Mainų fondas nuo Atsarginio fondo?

Atsarginis ir Mainų fondai yra sudaromi iš dubletų ir laikinai neaktualių (uždarytų filialų ir pan.) ar bibliotekos specialiai įsigytų dokumentų.

Skaityti daugiau...

Kaip tvarkoma Mainų fondo apskaita ir kaip perduodami šie dokumentai kitoms Lietuvos bibliotekoms?

Mainų fonde dokumentai gaunami, perduodami ir nurašomi kaip ir kituose struktūrinių padalinių fonduose. Iš bibliotekos struktūrinių padalinių dokumentai į Mainų fondą perduodami su lydimuoju dokumentu (kaip įprastai bibliotekoje perduodama iš vieno struktūrinio padalinio ar filialo į kitą ir žymos daromos komplektavimo posistemyje bei kataloguose). Iš padalinių ar filialų dokumentai nenurašomi, o tik perduodami į Mainų fondą, t. y. fondo dokumentai juda bibliotekoje.

Skaityti daugiau...

Kaip tvarkomas Tarptautinių mainų fondas ir kaip vykdomi mainai su užsienio šalių bibliotekomis?

Tarptautinių mainų fonde spaudiniai saugomi laikinai. Tarptautinių mainų fondas sudaromas iš specialiai įsigytų dokumentų, jis skirtas spaudiniams keistis su kitų valstybių bibliotekomis ir institucijomis pagal bibliotekų arba aukštesnių institucijų bendradarbiavimo sutartis. Tarptautinių mainų komplektavimo šaltiniai yra juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat ir pačios bibliotekos ar institucijos, kuriose yra biblioteka, leidybos produkcijos.

Skaityti daugiau...

Kaip priimami dokumentai, gauti be lydimųjų dokumentų?

Paprastai dokumentai į biblioteką priimami su lydimuoju dokumentu (sąskaita faktūra, perdavimo–priėmimo aktu, dovanojimo aktu ar kt.). Tuo atveju, kai į biblioteką pateko knygos be lydimųjų dokumentų, Komplektavimo skyriaus specialistai sudaro gautų dokumentų vardinį sąrašą, vėliau

Skaityti daugiau...

Kaip elgtis su spaudiniais, kurie neįkainoti pateko į biblioteką?

Neįkainotų dokumentų įtraukti į apskaitą negalima. Bibliotekos įkainojimo komisija, vadovaudamasi bibliotekos vadovo patvirtinta įkainojimo tvarka ir metodika, turi įkainoti dokumentus ir tuomet juos įtraukti į apskaitą.

Skaityti daugiau...

Kokiuose reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti spaudinių ir kitų dokumentų įkainojimo kriterijai?

Dokumentų įkainojimo metodikos ar kito reglamentuojančio dokumento, kur būtų aprobuoti įkainojimo kriterijai, nėra.

Skaityti daugiau...

Kaip apskaitomi periodiniai leidiniai?

Periodiniams leidiniams taikoma vienetinė ir bendroji apskaita, kaip ir kitiems spaudiniams, patekusiems į biblioteką.

Skaityti daugiau...

Jei periodiką inventorinsime, labai išsiplės inventoriaus knyga. Ką tokiu atveju daryti?

Bibliotekų fondų apsaugos nuostatų 18.3 straipsnyje rašoma „inventoriaus knyga yra viena visam fondui…“, bet nėra nurodyta, iš kiek dalių inventoriaus knyga turi būti sudaryta.

Skaityti daugiau...

Ar įtraukiant periodiką į bendrąją apskaitą būtina nurodyti jų kainą?

Kainą bendrojoje apskaitoje reikia nurodyti, to (nuo 2010 m.) reikalauja viešojo sektoriaus apskaitos standartai.

Skaityti daugiau...

Kokie į bibliotekos fondą patekę dokumentai neinventorinami?

Neinventorinami laikinojo pobūdžio dokumentai (kalendoriai, telefonų knygos, reklaminiai plakatai, proginiai leidinukai), kuriuose pateikiama trumpalaikė informacija ir kurių saugojimo terminas ne ilgesnis kaip metai.

Skaityti daugiau...

Kokie registrai naudojami grupuojamiesiems dokumentams registruoti?

Grupuojamuoju būdu apskaitomiems dokumentams naudojamos specialios formos registracijos kortelės arba programine įranga formuojamos rinkmenos su visa būtina informacija, reikalinga individualiai grupuojamųjų dokumentų apskaitai, kuri pateikta Bibliotekų fondų apsaugos nuostatų 5 priede (Žin., 2010, Nr. 120-6135).

Skaityti daugiau...

Kas ir kada patvirtino inventoriaus knygos formą ir kur tai paskelbta?

Inventoriaus knygos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1997 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 575, 1.1 punktas („Valstybės žiniose“ nebuvo publikuota), o Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 patvirtintų Bibliotekos fondo apsaugos nuostatų (Žin., 2010, Nr. 120-6135) 2 priede yra išvardyti privalomi vienetinės apskaitos elementai, tai: įrašo data, fondo kodas, inventoriaus numeris, autorius ir antraštė, skyrius pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK), leidimo metai, kaina (pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį piniginį vienetą), įrašo numeris bendrojoje fondo apskaitos knygoje, lydimojo dokumento numeris, nurašymo akto data, nurašymo akto numeris, bibliotekos fondo patikrinimo žymėjimai, pastabos.

Skaityti daugiau...

Kaip inventorinamos kelių dalių mokymo priemonės ir dokumentai su atskirais priedais?

Pirmiausia reikia patikrinti knygose esančius tarptautinius unikalius ISBN, ISMN, ISSN numerius. Jeigu registracijos numeriai skirtingi, reikia traukti į vienetinę apskaitą (inventorinti) kiekvieną leidinį atskirai, nurodant ir kiekvienos knygos kainą. Jei sąskaitoje nurodyta bendra pinigų suma, kiekvieno fizinio vieneto vidutinė kaina nustatoma, padalijus bendrą pinigų sumą iš fizinių vienetų skaičiaus.

Skaityti daugiau...

Ar būtina spausdinti inventoriaus knygas, jei yra inventorinama automatizuotu būdu?

Taip, tai įpareigoja Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 18.7 straipsnis.

Skaityti daugiau...

Ar reikia spausdinti gautų spaudinių inventoriaus knygas savivaldybių viešųjų bibliotekų filialams?

Biblioteka turi organizuoti bendrą fondų apskaitą. Visi pagrindiniai dokumentai turi būti atspausdinti ir saugomi Komplektavimo ir tvarkymo skyriuje, kaimo filiale tvarkomasi taip, kaip patvirtinta konkrečios bibliotekos apskaitos tvarkoje arba nuostatuose. Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 18.4 str. rašoma: „padaliniai gali turėti atskiras inventoriaus knygas (bendros inventoriaus knygos fragmentus padaliniams)…“.

Skaityti daugiau...

Kaip apskaitoje turi būti išskiriami dokumentai, gauti kaip parama?

Bibliotekų fondų apsaugos nuostatų 18.5 straipsnyje rašoma, kad „…apskaitos dokumentus pildant techninėmis priemonėmis, būtina užtikrinti galimybę, esant reikalui, išspausdinti vardinį dovanotų dokumentų sąrašą su inventoriniais numeriais, kainomis bei paskirstymu padaliniams“.

Skaityti daugiau...

Kiek metų saugomos inventoriaus knygos?

Inventoriaus knygos saugomos neterminuotai, iki bibliotekos išregistravimo iš juridinių asmenų registro (Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV- 499, 18.10 str.).

Skaityti daugiau...

Kada galima perrašyti bibliotekos fondo inventoriaus knygas?

Vadovaujantis Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 18.2 straipsniu, inventoriaus knyga yra vienas iš svarbiausių bibliotekos fondo apskaitos registrų, jos pakeitimas galimas tik išimties atvejais (jei buvo rašoma nesilaikant reikalavimų, padaryta klaidingų įrašų, inventoriaus knygos fiziškai pažeistos per gaisrą ar vandentiekio avariją, stichinę nelaimę ir pan.), gavus bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštišką leidimą.

Skaityti daugiau...

Ar dėl euro įvedimo Lietuvoje reikia perrašyti visas bibliotekos fondo inventoriaus knygas?

Inventoriaus knygų (popierinėmis laikmenomis) perrašyti nereikia. Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 18 straipsnyje ir 2 priede „Privalomi vienetinės (fondo) apskaitos elementai“ rašoma, kad kaina nurodoma „pagal tuo metu galiojantį piniginį vienetą“.

Skaityti daugiau...

Ar bibliotekos fondų patikrinimas turi būti organizuojamas kiekvienais metais?

Jei bibliotekos fondas įtrauktas į buhalterinę apskaitą kaip ilgalaikis turtas (pagal 12-ąjį VSAFAS standartą), tikrinimai atliekami ne kiekvienais metais.

Skaityti daugiau...

Kiek metų saugomi bibliotekos fondo patikrinimo aktai?

Patikrinimo aktai saugomi metus po kito patikrinimo. Tuo atveju, kai atliekami atskirų fondo dalių patikrinimai, reikia sulaukti arba analogiško patikrinimo, arba viso fondo patikrinimo.

Skaityti daugiau...

Kaip sudaromi nurašomų dokumentų vardiniai sąrašai, kurie pridedami prie nurašymo akto?

Nurašymo aktai, su nurašomų dokumentų vardiniais sąrašais, sudaromi atskirai pagal kiekvieną nurašymo priežastį.

Skaityti daugiau...

Kas pasikeitė bibliotekų fondų apskaitoje įdiegus viešojo sektoriaus apskaitos standartus (VSAFAS)?

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, nuo 2010 metų privalomi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS), pasikeitė viešojo sektoriaus buhalterinė apskaita, kuri tvarkoma taikant kaupimo principą.

Skaityti daugiau...

Balandis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Parodos

2019 m. kovo 26 d. – balandžio 28 d.
Fotografijų paroda „Wernerio Herzogo pasauliai“
2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. balandžio 1 d. – balandžio 28 d.
Paroda „Džiaugsmo sulaukę: šv. Velykų sveikinimai ir liudijimai“
2019 m. sausio 7 d. – rugpjūčio 7 d.
Pasaulio lietuvių bendruomenės leidinyje paskelbtos „Lietuvių chartijos“ paroda
2019 m. kovo 22 d. – balandžio 28 d.
Pavasario paroda 2019
2019 m. kovo 20 d. – balandžio 30 d.
Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatų paroda
2019 m. gegužės 10 d. – liepos 21 d.
Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu lectoris“