Telefonas Klaustukas Sitemap

Olga Kasjanova

Bibliotekininkė

Kab.:
233
Tel.
(8 5) 239 8654
Tel. (vidaus)
8150

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirtį atminties institucijose – privalumas;
 • mokėti savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir pateikti informaciją; 
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • priima dokumentus iš Bibliotekos fondo plėtros skyriaus ir kitų Nacionalinės bibliotekos padalinių;
 • šifruoja visus dokumentų egzempliorius nustatyta tvarka;
 • perduoda pirmuosius dokumentų egzempliorius  autoritetinių įrašų rengimui, išskyrus privalomą egzempliorių, kitus dokumentų egzempliorius perduoda bibliotekos struktūriniams padaliniams pagal dokumentuose esančias žymas, kompiuteriniu būdu formuoja ir spausdina perdavimo lydraščius;
 • perduoda Skyriaus grąžintus po katalogavimo proceso egzempliorius saugantiems padaliniams;
 • taiso pastebėtas šifravimo klaidas elektroniniame kataloge;
 • registruoja ir saugo dokumentų gavimo ir perdavimo lydraščius  nustatyta tvarka;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

 

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.