Telefonas Klaustukas Sitemap

Aurelija Maliavkaitė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
406
Tel.
(8 5) 239 8650
Tel. (vidaus)
8650

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu humanitarinių arba socialinių mokslų krypties išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis, ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • mokėti naudotis „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus.

 FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja elektroninės informacijos išteklių fondo formavime ir optimizavime, užtikrinant jų atranką pagal turinį, t. y. organizuoja ir koordinuoja kokybiškos informacijos apie elektroninius išteklius rengimą, konsultavimą ir sklaidą;
 • organizuoja ir vykdo duomenų bazių testavimą;
 • vykdo sudėtingas vartotojų informacines užklausas;
 • administruoja elektronines paslaugas, užtikrina jų integralumą, plėtrą ir kokybę;
 • Nacionalinės bibliotekos mastu organizuoja teminius vartotojų mokymus;
 • vykdo teminius vartotojų mokymus ir kultūrinės edukacijos veiklą;
 • rengia informacinę medžiagą vartotojams;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos ir Lietuvos bibliotekų darbuotojams paslaugų teikimo ir kitais vartotojų informacinio aprūpinimo klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 10 d.