Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Paslaugų departamentas

Departamento paskirtis – užtikrinti efektyvų informacinių paslaugų funkcionavimą ir vartotojų aptarnavimą informaciniais ištekliais.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • organizuoti informacinių paslaugų teikimą, laikantis šių aptarnavimo veiklos principų: sistemingumo, lankstumo, aktualumo, integralumo, aktualumo, informacijos prieinamumo;
 • užtikrinti efektyvų Nacionalinės bibliotekos informacinių paslaugų sistemos funkcionavimą vartotojams;
 • formuoti atvirą informacinių išteklių fondą aktualiais informacijos ištekliais, vadovaujantis Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių formavimo strategija;
 • organizuoti vartotojų poreikius atitinkantį aptarnavimą, užtikrinant paslaugų ir informacijos prieinamumą.

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • formuoja skaityklų informacinių išteklių fondą, nuolat vykdo jo turinio atlikimo vartotojų poreikiams vertinimą;
 • organizuoja vartotojų aptarnavimą;
 • užtikrina vartotojų poreikius atitinkantį aprūpinimą informaciniais ištekliais bei paslaugomis;
 • teikia informacines paslaugas ir ir pagal savo kompetencijas konsultuoja vartotojus;
 • teikia informacijos išteklių aktualinimo paslaugas;
 • organizuoja vartotojų mokymus, teminius užsiėmimus;
 • užtikrina Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemio, „Klausk bibliotekininko“ paslaugos vykdymą;
 • užtikrina vartotojų aptarnavimo ataskaitinių statistinių duomenų apskaitą, jų kaupimą, bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu juos analizuoja ir vertina;
 • inicijuoja vartotojų informacinių poreikių tyrimus, bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu pagal savo kompetencijas organizuoja vartotojų apklausas, stebėseną ir kt.;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms vartotojų informacinio aptarnavimo veiklos klausimais;
 • bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu organizuoja aptarnavimo veiklos informacijos sklaidą, pagal kompetenciją kuria informacinę medžiagą vartotojams;
 • pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia aktualias vartotojų aptarnavimo veiklos problemas, tobulina vartotojų aptarnavimą ir paslaugų kokybę;
 • pagal kompetenciją rengia taisyklių, tvarkų ir kitų su vartotojų aptarnavimo ir informacinių paslaugų teikimo veikla susijusių dokumentų projektus;
 • pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su bibliotekomis ir kitomis institucijomis vartotojų informacinio aptarnavimo ir pan. klausimais;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja projektinėje veikloje;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų pavestas užduotis, susijusias su Departamento nustatytomis funkcijomis.