Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Muzikos ir vizualiųjų menų skyrius

Skyriaus paskirtis - užtikrinti efektyvų muzikos ir vizualiųjų menų informacinių išteklių formavimą ir paslaugų teikimą.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • kurti ir palaikyti efektyvų muzikos ir vizualiųjų menų srities informacinį aprūpinimą;
 • dalyvauti skatinant Nacionalinės bibliotekos muzikos ir vizualiųjų menų informacinių išteklių ir susijusių paslaugų naudojimą;
 • dalyvauti muzikos ir vizualiųjų menų fondo formavimo, tvarkymo ir optimizavimo procesuose;
 • formuoti ir viešinti Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo audiovizualinį archyvą;
 • atstovauti Nacionalinę biblioteką Tarptautinėje muzikos bibliotekų, archyvų ir dokumentavimo centrų asociacijoje IAML.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • organizuoja Muzikos ir vizualiųjų menų skaityklos darbą;
 • teikia muzikos ir vizualiųjų menų informacinio aprūpinimo ir kitas paslaugas;
 • vykdo specializuotus vartotojų mokymus ir edukacijas;
 • kaupia ir tvarko Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo audiovizualinį archyvą;
 • rengia ir teikia rankraštinių ir spausdintų natų bibliografinius duomenis su incipitais RISM duomenų bazei;
 • rengia ir teikia lietuvių muzikos literatūros referatus RILM duomenų bazei;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • teikia siūlymus Departamento direktoriui su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
 • atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis.