Telefonas Klaustukas Sitemap

Goda Baranauskaitė-Dangovienė

Direktorė

Kab.:
109
Tel.
(8 5) 239 8560
Tel. (vidaus)
8560

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Departamento direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 •  turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo vaikų literatūros srityje ar bibliotekoje ir ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent 1 (vieną) užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodais;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

FUNKCIJOS

Departamento direktorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir nustatyta tvarka atsako už Departamento padalinių darbą;
 • užtikrina Departamento strateginio plano vykdymą;
 • vadovauja Departamento darbuotojams ir vertina jų veiklos rezultatus;
 • rengia Departamento veiklą reglamentuojančius dokumentus, veiklos planus ir ataskaitas;
 • referuoja, atsiskaito už Departamento veiklą administracijos posėdžiuose, tarybose, komisijose;
 • generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Nacionalinei bibliotekai;
 • organizuoja bibliotekinių procesų automatizavimo darbų diegimą Departamento darbe, darbuotojų aprūpinimą reikalingomis darbo priemonėmis;
 • rengia dalinio finansavimo projektus Departamento ir Lietuvos bibliotekų veiklai plėtoti, telkia Departamento darbuotojus jų įgyvendinimui;
 • dirba Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų sudarytose darbo grupėse, ekspertų komisijose, rengiant programas, norminius dokumentus bibliotekų veiklos klausimais;
 • organizuoja vaikų ir jaunimo skaitymo progresą sąlygojančių veiksnių įgyvendinimą;
 • skleidžia žinias apie skaitymą, jo reikšmę, skaitymo gerinimo, su skaitymu susijusių problemų sprendimą žiniasklaidos priemonėse;
 • palaiko ryšius su užsienio šalių vaikų literatūros centrais, užsienio šalių vaikų bibliotekomis, vaikų knygų institutais, vystant tarptautinius vaikų literatūros informacijos, edukacinių programų, vaikų knygų parodų mainus;
 • susipažįsta su vaikų ir mokyklų bibliotekų darbu vietose, analizuoja padėtį, teikia siūlymus Viešųjų bibliotekų vadovams, bibliotekininkams, Švietimo skyrių specialistams, atsakingiems už bibliotekas.
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas bibliotekininkams, švietimo specialistams bibliotekų darbo planavimo, fondų komplektavimo, paslaugų organizavimo, skaitymo skatinimo veiklos projektų rengimo klausimais;
 • bendradarbiauja vaikų ir jaunimo bibliotekinio aptarnavimo klausimais su kitais bibliotekos padaliniais, šalies kultūros, švietimo institucijomis, teikia informaciją ir konsultuoja, skaito pranešimus, organizuoja specialius renginius, kad būtų užtikrintas veiklų suderinamumas ir rezultatyvumas;
 • gilina profesines žinias, studijuoja ir analizuoja šalies bei užsienio šalių vaikų ir jaunimo bibliotekų darbo patirtį, pagal poreikius ir galimybes panaudoja Departamento darbe;
 • pagal kompetenciją rašo straipsnius aktualiais vaikų ir mokyklų bibliotekų vystymo, jų modernizavimo klausimais į profesinę spaudą;
 • rengia, skaito pranešimus bibliotekininkų kursuose, seminaruose bei tarptautinėse konferencijose
 • užtikrina darbuotojų drausmę, skaitytojų, lankytojų aptarnavimo kultūrą, dokumentų fondo ir materialinių vertybių saugumą;
 • dirba kitus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai pavestus su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius darbus.
Atnaujinta: 2022 m. birželio 27 d.