Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas

Departamento paskirtis – užtikrinti efektyvų vartotojų aptarnavimą informaciniais ištekliais, mokslinės veiklos plėtojimą vaikų, jaunimo literatūros, skaitybos ir knygos meno srityse, vykdyti vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Departamento uždaviniai:

 • užtikrinti efektyvų Departamento informacinių paslaugų turinio ir sistemos funkcionavimą vartotojams;
 • formuoti atvirą Departamento informacijos išteklių fondą atsižvelgiant į vartotojų grupes ir jų amžiaus specifiką ir poreikius;
 • kurti kultūrinės ir mokslinės veiklos produktus, tampančius Lietuvos intelektualinio gyvenimo dalimi;
 • ugdyti jaunosios kartos kultūrinės integracijos pagrindus, vykdant skaitymo skatinimo, kultūrinės edukacijos bei kūrybingumo skatinimo veiklas.

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • telkia ir aptarnauja abonemente ir skaitykloje ikimokyklinio amžiaus vaikus, moksleivius, studentus, studijuojančius vaikų literatūrą, pedagogus, vaikų literatūros specialistus, rašytojus ir vertėjus, dailininkus, vaikų skaitymo vadovus;
 • bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis, siekiant geresnių raštingumo, skaitymo, mokymo problemų sprendimo, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžių;
 • organizuoja Departamento vaikų literatūros ir informacijos paieškos priemonių sistemą; siekia geresnio skaitytojų informacinio aprūpinimo, pateikiant informaciją iš Nacionalinės bibliotekos fondų, prenumeruojamų duomenų bazių ir kitų informacijos šaltinių;
 • aktualizuoja vaikų knygos ir skaitymo svarbą;
 • organizuoja vaikų literatūros ir skaitybos mokslinius tyrimus bei rūpinasi tų tyrimų rezultatų skleidimu ir taikymu praktinėje veikloje;
 • organizuoja lietuvių vaikų literatūros ir vaikų knygos meno sklaidą pasaulyje;
 • organizuoja ir koordinuoja Departamento vidinės ir išorinės komunikacijos procesus, palaiko ryšius su žiniasklaida ir tiksliniais vaikų literatūros informacijos vartotojais;
 • palaiko ryšius su užsienio bibliotekomis;
 • komplektuoja, tvarko ir saugo specializuotą vaikų ir jaunimo literatūros fondą;
 • tvarko dokumentų fondą, nurašo, atrenka mainams arba depozitiniam saugojimui susidėvėjusius, neaktualius, dubletinius dokumentus;
 • formuoja atvirą skaityklų ir abonemento informacijos išteklių fondą;
 • rengia skaitytojams ir lankytojams knygų parodas, naujų knygų pristatymus su rašytojais ir leidėjais, iliustruotojais, vertėjais;
 • padeda skaitytojams naudotis informacijos ištekliais, informacinėmis technologijomis, ugdo jų informacinį raštingumą, užtikrina prieigą prie visos reikalingos kompiuterinės įrangos;
 • organizuoja ir vykdo vaikų ir paauglių kultūrinę edukaciją, skatina jų saviraišką ir veiklumą;
 • populiarina vaikų ir jaunimo literatūrą, ugdo vaikų kūrybiškumą, skaitymo kultūros ir elgesio su knygą įgūdžius;
 • registruoja naujus informacinius šaltinius vaikams ir paaugliams, teikia informaciją, rengia literatūros apžvalgas, nagrinėja ir vertina vaikų ir jaunimo literatūros leidybos ir skaitybos procesus; kaupia, renka, sistemina ir skleidžia informaciją vaikų ir paauglių literatūros teorijos, istorijos, kritikos, leidybos, knygos meno, skaitybos, informacijos ir vaikų bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentų projektus, rengia metodinius leidinius ir išvykas;
 • kuria analizinius įrašus NBDB ir LNB elektroniniame kataloge vaikų literatūros teorijos, istorijos, kritikos, leidybos, knygos meno, skaitybos psichologijos ir vaikų bibliotekų veiklos klausimais;
 • rengia viešąją informaciją apie Departamento veiklą, suderinus su Komunikacijos ir rinkodaros departamentu, organizuoja jos publikavimą, viešina Departamento veiklą šalyje ir užsienyje;
 • tiria ir viešina Lietuvos vaikų ir jaunimo literatūros tendencijas, knygų dizainą iliustracijas, skaitomumą, vaikų knygos leidybos procesą;
 • vykdo užklausas, teikia konsultacijas, rekomendacijas Departamento lankytojams bei kitiems vaikų ir jaunimo literatūros informacijos vartotojams (tiesiogiai, el. paštu, telefonu);
 • tyrinėja vaikų ir jaunimo skaitybą (skaitymo procesą, jo kaitą, teksto suvokimą, atsižvelgiant irį vaikų ir jaunimo psichologinės raidos ypatumus, šio proceso metu kylančias problemas, ir iššūkius), atliktų tyrimų rezultatus pristato visuomenei;
 • rengia mokslinius, informacinius, metodinius leidinius, bibliografijas, skirtus mokytojams, bibliotekininkams, leidėjams, tėvams;
 • organizuoja seminarus, konferencijas bibliotekininkams, leidėjams;
 • bendradarbiauja su institucijomis, vykdančiomis švietimo, kultūros strategijas;
 • dalyvauja Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbių grupių darbe;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Departamentui nustatytomis funkcijomis.