Telefonas Klaustukas Sitemap

Inventorinis fondų sąrašas

2022-05-28

F 1 Šliūpas Jonas
F 2 Žemaitė /tikr. Julija Žymantienė/
F 3 Janonis Julius
F 4 Nėris Salomėja /tikr. Bačinskaitė-Bučienė S./
F 5 Bielinis Kipras
F 6 "Literatūros naujienų" redakcija
F 7 Gira Liudas
F 8 Glovackas Pijus
F 9 Krėvė Vincas /tikr. Mickevičius/
F 10 Boruta Kazys
F 11 Sabaliauskas Adolfas
F 12 Babickaitė Unė /Graičiūnienė/
F 13 Mašiotas Pranas
F 14 Urbšienė Marija /Mašiotaitė/
F 15 Urbšys Juozas
F 16 Mašiotas Jonas
F 17 Volteris Eduardas
F 18 Lazdynų Pelėda /tikr. Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė/
F 19 Veriovkinas Piotras
F 20 Kaltinėnų bažnyčia
F 21 Šlapelis Ignas
F 22 Būga Kazimieras
F 23 Jaunius Kazimieras
F 24 Kašarauskas, Kosaževskis, (Kossarzewski) Ambraziejus Pranciškus
F 25 Steponaitis Vytautas
F 26 Šolomskas Domininkas
F 27 Virakas, Virikas, Pranas
F 28 Lietuvių emigrantų rankraščiai
F 29 Ivinskis Zenonas
F 30 Dobužinskis Mstislavas
F 31 Keliuotis Juozas
F 32 Biržiška Vaclovas
F 33 Sruoga Balys
F 34 Vienuolis Antanas /tikr. Žukauskas/
F 35 Kirša Faustas
F 36 Miškinis Antanas
F 37 Baltrušaitis Jurgis
F 38 Šinkūnas Peliksas
F 39 Graičiūnas Jonas
F 40 Burkevičius Vilhelmas
F 41 Petkevičaitė-Bitė Gabrielė
F 42 Valančius Motiejus
F 43 Basanavičius Jonas
F 44 Narbutas Justinas
F 45 Stakelė Stanislovas
F 46 Kirlys Jonas
F 47 Rimantas Juozas /iki 1940 m. Slapšinskas/
F 48 Yčas Jonas
F 49 Endzinas Arnoldas /slapyv. J.Vindikas/
F 50 Gaigalaitis Vilius
F 51 Scheu Hugo
F 52 Puzinas Jonas
F 53 Miuleris (Muller) Henrikas Pilypas
F 54 Milašius Oskaras
F 55 Prioult Albert
F 56 Karsavinas Levas
F 57 Pryšmantas Vladas
F 58 Grinius Jonas
F 59 Jankauskas Kazys
F 60 Račkauskas Karolis /slapyv. Vairas/
F 61 Bizauskas Kazys
F 62 Dirmantas Stasys
F 63 Račkus Aleksandras
F 64 Čilvinaitė Marijona
F 65 Stoukus Juozas
F 66 Toliušis Zigmas /slapyv. Rigutis/
F 67 Abelio Balošerio bibliotekos katalogai
F 68 Bortkevičienė Felicija
F 69 "Ateities aidų" redakcija
F 70 "Ateities spindulių" redakcija
F 71 "Chata Rodzinna" redakcija
F 72 "Dzien Polski" redakcija
F 73 "Ganytojo" redakcija
F 74 "Jaunimo" redakcija
F 75 "Kardo" redakcija
F 76 "Kario" redakcija
F 77 "Laisvės" redakcija
F 78 "Inkaro" redakcija
F 79 "Lietuvos mokyklos" redakcija
F 80 "Lietuvos ūkininko" redakcija
F 81 "Lietuvos žinių" redakcija
F 82 "Ryto" redakcija
F 83 "Šaltinio" redakcija
F 84 "Tiesos" redakcija
F 85 "Vienybės" redakcija
F 86 Jungtinis redakcijų fondas
F 87 Katilius Viktoras
F 88 Lisauskas Andrius
F 89 Pamokslų kolekcija
F 90 Žemaičių (Telšių) vyskupijos seminarija
F 91 Gruževskių giminės archyvas
F 92 Nagurskių giminės archyvas
F 93 Lietuvos evangelikų reformatų sinodas
F 94 Daugirdas Juozas
F 95 Atsišaukimų rinkinys
F 96 Komarų giminės archyvas
F 97 Pliaterių giminės archyvas
F 98 Ivanavičius Vaitiekus
F 99 Kosakovskių šeimos archyvas
F 100 Salantų dvaro archyvas
F 101 Pergamentų kolekcija
F 102 Mikrofilmuotų dokumentų rinkinys
F 103 Mažosios Lietuvos istoriniai aktai
F 104 Klaipėdos krašto istoriniai aktai
F 105 Natų rinkinys
F 106 Draugijų jungtinis fondas
F 107 Caro kariuomenės pulkai Lietuvoje
F 108 Upynos bažnyčia
F 109 Liepsnonis Alpas /tikr. Kukanka/
F 110 Daukantas Simonas
F 111 Salys Antanas
F 112 Ploteris, Pliateris, Jurgis
F 113 Naujalis Juozas
F 114 Avižonis Juozas
F 115 Balanda Tadas
F 116 Naginskas Stasys
F 117 Žagrakalys Juozas
F 118 Papečkys Kazys
F 119 Jakubėnas Vladas
F 120 Vienožinskis Justinas
F 121 Šiugždinis Vaclovas
F 122 Katiliūtė Marcė
F 123 Bukėnas Jurgis
F 124 Pabrėža Jurgis
F 125 Raguvos Bažnyčia
F 126 Šulskas Steponas
F 127 Petrulis Juozas
F 128 Milius Vacys
F 129 Petrauskas Mikas
F 130 Pavienių dokumentų (literatūrinių, istorinių) rinkinys
F 131 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
F 132 Disertacijų rinkinys
F 133 Mironas Ričardas
F 134 Totoraitis Jonas
F 135 Laikraštėlių kolekcija
F 136 Dabravolės v., Marijampolės a.(dabar Vilkaviškio raj.) vaito archyvas
F 137 Kisarauskas Vincas
F 138 Neumann Ernst ir von Sass Theodor
F 139 Šultė Simonas
F 140 Gocentas Jonas Jurgis
F 141 Hitlerinės okupacijos metų Lietuvoje dokumentų rinkinys
F 142 Skrodenis Stasys
F 143 Jakubėnas Kazys
F 144 Lietuvos fotomėgėjų draugija
F 145 Fotonuotraukų rinkinys
F 146 Matuzevičius Eugenijus
F 147 Dambrauskas Antanas
F 148 Sasnauskas Vladas
F 149 Petrauskas Cezaris
F 150 Gintila Juozas Krizostomas
F 151 Darius, Jucevičius, Steponas; Girėnas, Girskis, Stasys
F 152 Dambrauskaitė Antanina
F 153 Puida Kazys
F 154 Telšių lenkų progimnazija
F 155 Žemaičių vyskupijos kapitula
F 156 Troškūnų bažnyčia
F 157 Valstybės Radiofonas Kaune ir Kauno radijo stotis
F 158 Pasaulinės Katalikų spaudos parodos Vatikane Lietuvių skyriui organizuoti komitetas
F 159 Lietuvos moterų taryba
F 160 Būčys Pranciškus Petras
F 161 Peterburgo dvasinė akademija
F 162 Pjesių rinkinys
F 163 Kidulių v. Marijampolės a. girininkija
F 164 Šaltenis Rapolas
F 165 Mickevičius Juozas
F 166 Dovydaitis Jonas
F 167 Sirijos Gira Vytautas
F 168 Balys Jonas
F 169 Zauka Juozas, Zauka Alfonsas
F 170 Kulaka Kazimieras
F 171 Brenšteinas Michalas Eustachijus
F 172 Tarvydas Juozas
F 173 Mažonas, Mažonavičius, Vladas
F 174 Valteris Vytautas
F 175 Skardžius Pranas
F 176 Laužikas Jonas
F 177 Jauniškis Bronius
F 178 Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos buv. spec. spaudinių saugojimo skyrius
F 179 Saulaitis Antanas
F 180 Meiliūnas Henrikas
F 181 Maceina Antanas
F 182 Poška Antanas
F 183 Ulpis Antanas
F 184 Lukošiūnas Algimantas
F 185 Jurgutis Vytautas
F 186 Torų kolekcija
F 187 Škirpa Kazys
F 188 "Minties" spaustuvė
F 189 Matas Šalčius
F 190 Vilniaus kapitula
F 191 Zavadskių šeimos dokumentai
F 192 Merkinės Kryžiaus išaukštinimo cerkvė
F 193 Žydų mokytojų institutas
F 194 Lenkų jaunimo sąjunga
F 195 Jaunųjų ūkininikų ratelių referatų kolekcija
F 196 Šlapelių Marijos ir Jurgio šeimos dokumentai
F 197 "Žiburio" draugija
F 198 Jėzuitų gimnazija
F 199 Choras "Echo"
F 200 "Tėviškės aidų" redakcija
F 201 Jadvygos Karačevskos dokumentų rinkinys
F 202 Matas Grigonis
F 203 Vilniaus dvasinės seminarijos biblioteka
F 204 Katalikų mokslų akademijos spaudinių korektūrų kolekcija
F 205 Antanas Žmuidzinavičius
F 206 Kotrynos bažnyčios fondas
F 207 Kazys Rožanskas
F 208 Kazys Januta
F 209 Alfonsas Bieliauskas
F 210 Antanas Kalanavičius
F 211 Laimonas Noreika
F 212 Lietuvos pajūrio geografinis archyvas
F 213 Organizacijos Lithuanian Mercy Lift archyvas
F 214 Alfonsas Sakauskas
F 215 Petras Kalpokas, Rimtas Kalpokas
F 216 Lidija Šimkutė-Pocius
F 218 Leonas Prapuolenis
F 221 Jonas Pajaujis
F 222 Magdalena Birutė Stankūnienė
F229 Albertas Zalatorius
F227 Algimantas Zurba