Telefonas Klaustukas Sitemap

Aidas Sinkevičius

Generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Kab.:
607
Tel.
(8 5) 239 8504
Tel. (vidaus)
8504

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti generalinio direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą kitos su pareigybės funkcijomis susijusios studijų srities aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Nacionalinės bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekos veiklą, informacinių technologijų panaudojimą, informacinių sistemų kūrimą, informacinių sistemų klasifikavimą pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją, duomenų duomenų tvarkytojų veiklą, duomenų saugos valdymą ir įstaigų infrastruktūros plėtrą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos statybų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pastatų rekonstravimo, statybos darbų organizavimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis; 
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;

FUNKCIJOS

Generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja Nacionalinės bibliotekos veiklos strategiją, susijusią su infrastruktūros plėtra;
 • atsako už informacinių technologijų plėtros, duomenų saugos nuostatų, asmens duomenų tvarkymo taisyklių bei procedūrų įgyvendinimą;
 • atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo tinkamą įgyvendinimą;
 • užtikrina efektyvų Nacionalinės bibliotekos infrastruktūros funkcionavimą;
 • įvertina Nacionalinės bibliotekos patalpų, pastato rekonstravimo, statybos reikalingumą, eigą ir ir teikia pasiūlymus generaliniam direktoriui;
 • planuoja naujų informacinių technologijų, informacinių sistemų ir naujos kompiuterinės programinės įrangos plėtrą, įsigijimą, įdiegimą, užtikrina šių priemonių pritaikymą ir palaikymą;
 • organizuoja profesinės rizikos vertinimą Nacionalinėje bibliotekoje, nustato faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę;
 • pagal darbuotojų saugos ir sveikatos būklę nacionalinėje bibliotekoje priima sprendimus, kurias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoja kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugos darbuotojus nuo rizikų, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis, organizuoja tokių priemonių patikrinimus, aprūpina darbuotojus saugiomis darbo priemonėmis, diegia saugius darbo bei technologijos procesus darbo vietose, kur galima rizika, įrengia saugos saugos ženklus, organizuoja buities, sanitarinių ir asmens higienos patalpų įrengimą ir atsako už šių patalpų įrengimą laiku;
 • organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimą ir jo pildymą bei atsako už šio dokumento parengimą laiku;
 • vadovaujantis profesinės rizikos įvertinimo rezultatais, nustato darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarką Nacionalinėje bibliotekoje;
 • įpareigoja padalinių vadovus įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemones ir kontroliuoja, kad laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
 • planuoja ir organizuoja infrastruktūros investicinių projektų rengimą bei vykdo šių projektų įgyvendinimo kontrolę;
 • koordinuoja  Nacionalinės bibliotekos atliekamų patalpų, pastatų rekonstravimą, naujų pastatų statymą.  Nacionalinės bibliotekos aprūpinimą baldais, biuro technika ir kitomis priemonėmis, teiki pasiūlymus generaliniam direktoriui;
 • imasi priemonių, kad Nacionalinės bibliotekos statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisių aktų nustatytus reikalavimus ir atsako už šių priemonių tinkamą įgyvendinimą laiku;
 • organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su paslaugų ir prekių, reikalingų infrastruktūros plėtrai, pirkimu;
 • organizuoja aukcionus;
 • teikia pasiūlymus  Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui darbo organizavimo, turto valdymo, naudojimo, nekilnojamojo turto rekonstravimo, statymo ir kitas šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;
 • organizuoja informacinių sistemų projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo.Nacionalinėje bibliotekoje projektų rengimą ir priima su šia veikla susijusius sprendimus;
 • vykdo informacinių technologijų, informacinių sistemų, kompiuterinės , ryšio bei programinės įrangos teisėto naudojimo kontrolę;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos informacinių technologijų infrastruktūros naudojimo vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, suderintus su Lietuvos integralios bibliotekos informacijos sistemos centro nuostatais bei kitais teisės aktais;
 • teikia pasiūlymus generaliniam direktoriui dėl infrastruktūros plėtros;
 • organizuoja sprendimų projektų parengimo procesą ir teikia šiuos projektus generaliniam direktoriui;
 • vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. vasario 8 d.