Telefonas Klaustukas Sitemap

Alma Masevičienė

Mokslinė sekretorė

Kab.:
608
Tel.
(8 5) 239 8670
Tel. (vidaus)
8116
Mob.
(8 683) 41 921

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti mokslinio sekretoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių, socialinių ar fizinių mokslų krypties (bakalauro  kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą su pareigomis susijusioje srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų bibliotekinio ar vadybinio darbo patirtį;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras;
 • gebėti savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu , atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • dalyvauti nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinti strateginių planų vykdymą; 
 • labai gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir mokėti  bent dvi užsienio kalbas (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • turėti vadybos, komunikacijos, kompiuterio raštingumo žinių (Microsoft Office programinio paketo) ir mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis;
 • būti susipažinęs su darbo teisės pagrindais, Nacionalinės bibliotekos dokumentų valdymo sistema, raštvedybos taisyklėmis, kalbos kultūros normomis, tarnybinio etiketo reikalavimais.

FUNKCIJOS

Mokslinis sekretorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos padalinių veiklos planavimą, įgyvendinimo stebėseną, rengia planavimą ir atskaitomybę reglamentuojančius Nacionalinės bibliotekos vidaus dokumentų projektus;
 • koordinuoja Nacionalinės bibliotekos padalinių strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos strateginio planavimo grupės ir Nacionalinės bibliotekos padalinių bendradarbiavimą, vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos strateginio planavimo dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais Nacionalinės bibliotekos vidaus dokumentai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos padalinių atsiskaitymą už veiklos rezultatus nustatyta tvarka;
 • atlieka Nacionalinės bibliotekos duomenų  teikėjo funkciją Stebėsenos informacinėje sistemoje;
 • rengia ir nustatyta tvarka pateikia Nacionalinės bibliotekos strateginius veiklos planus, metinius veiklos planus ir ataskaitas, Nacionalinės bibliotekos strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų suvestines;
 •  rengia Nacionalinės bibliotekos administracijos posėdžių protokolus, organizuoja posėdžiuose priimtų nutarimų įforminimą ir paskelbimą;
 • atlieka Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos sekretoriaus funkcijas, vadovaudamasis patvirtintu Mokslo tarybos darbo reglamentu;
 • vykdo kitus pavedimus, susijusius su jo vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. sausio 10 d.