Telefonas Klaustukas Sitemap

Sandra Leknickienė

Generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai

Kab.:
609
Tel.
(8 5) 239 8505
Tel. (vidaus)
8505

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti generalinio direktoriaus pavaduotojo informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti humanitarinių ar socialinių mokslų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį ir 5 metų darbo bibliotekose patirtį;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą B1 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, reglamentuojančiomis informacijos prieigą ir kultūros paveldo apsaugą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • turėti strateginio valdymo, veiklos organizavimo ir komunikacijos įgūdžius, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

FUNKCIJOS

Generalinio direktoriaus pavaduotojas informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja Lietuvos publikuoto, elektroninio bei rankraštinio paveldo ir Nacionalinės bibliotekos informacijos išteklių komplektavimo, katalogavimo, saugojimo planavimą, įgyvendinimą ir atskaitomybę, vykdo stebėseną;
 • valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitikimą veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais;
 • vykdo Nacionalinės bibliotekos narystės tarptautinėse organizacijose kontrolę;
 • Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;
 • vykdo kitus su Nacionalinės bibliotekos veikla susijusius pavedimus.
Atnaujinta: 2021 m. vasario 8 d.