Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Jolita Steponaitienė

Direktorė

Kab.:
612
Tel.
(8 5) 239 8585
Tel. (vidaus)
8585

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Departamento direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų darbo patirtį dokumentinio paveldo saugojimo, tvarkymo, tyrinėjimo ir sklaidos srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti kritines situacijas;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Departamento direktorius vykdo šias funkcijas:

 • priima su Departamento veikla susijusius sprendimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su Departamento veikla susijusiais klausimais;
 • valdo Departamento žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vadovauja Departamento veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui;
 • vadovauja Departamento veiklų vykdymui;
 • vadovauja su Departamento veikla susijusių dokumentų rengimui;
 • vadovauja su Departamento veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui;
 • konsultuoja su Departamento veikla susijusiais klausimais;
 • Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui pavedus atstovauja Nacionalinei bibliotekai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 • atlieka kitus tiesioginio vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 11 d.