Telefonas Klaustukas Sitemap

Audronė Joana Dudlauskaitė

Dokumentų tvarkytoja

Kab.:
231
Tel.
(8 5) 239 8674
Tel. (vidaus)
8674

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Dokumentų tvarkytojo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  • turėti darbo patirties atminties institucijose – privalumas;
  • mokėti savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir pateikti informaciją; 
  • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Dokumentų tvarkytojas  vykdo šias funkcijas:

  • sudaro dokumentų bibliografinį aprašą;
  • rekataloguoja Nacionalinės bibliotekos fondo dokumentus;
  • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
  • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2022 m. sausio 4 d.