Telefonas Klaustukas Sitemap

Ina Kvietkuvienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
115
Tel.
(8 5) 239 8653
Tel. (vidaus)
8653

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų  profesinę darbo patirtį atminties institucijoje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS                                                         

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja su dokumentų dalykinimu ir sisteminimu susijusias veiklas;
 • paskirsto dokumentų srautą sisteminimui ir dalykinimui, prižiūri, kad visi dokumentai būtų sisteminami ir dalykinami laiku ir kokybiškai;
 • analizuoja elektroninio katalogo bibliografinius įrašus, išskiria redaguotinas vietas;
 • planuoja ir kontroliuoja UDK indeksų ir dalykinių rubrikų redagavimą;
 • apmoko naujus Skyriaus darbuotojus;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir šalies specialistus dokumentų dalykinimio ir sisteminimo klausimais;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.