Telefonas Klaustukas Sitemap

Milda Baranauskienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
232
Tel.
(8 5) 239 8654
Tel. (vidaus)
8654

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį atminties institucijoje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS                                                       

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja dokumentų katalogavimo ir rekatalogavimo darbus;
 • vykdo dokumentų bibliografinių įrašų kokybės kontrolę;
 • koordinuoja ir  kontroliuoja  elektroninio katalogo bibliografinių įrašų redagavimą;
 • analizuoja sudėtingus katalogavimo atvejus, teikia pasiūlymus, dalyvauja Skyriaus katalogavimo sprendimų svarstyme;
 • paskirsto gaunamų dokumentų srautą ir prižiūri, kad visi dokumentai būtų kataloguojami laiku ir kokybiškai;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir šalies specialistus bibliografinio aprašo klausimais;
 • apmoko naujus skyriaus darbuotojus katalogavimo procesų;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.