Telefonas Klaustukas Sitemap

Roma Skačkauskienė

Vadovė

Kab.:
115
Tel.
(8 5) 239 8653
Tel. (vidaus)
8653

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti valdyti kritines situacijas;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymų, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdydamas savo pareigas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą;
 • vykdo ir organizuoja informacijos išteklių katalogavimą ir rekatalogavimą;
 • atsako už Nacionalinės bibliotekos elektroninio katalogo rengimą, pildymą ir redagavimą;
 • užtikrina teisingą ir savalaikį dokumentų katalogavimą Skyriuje;
 • rengia ketvirtines ir metines ataskaitas bei Skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • koordinuoja Skyriaus darbą su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • teikia metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos fondo formavimo klausimais;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Departamento direktoriui;
 • atlieka kitus Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.