Telefonas Klaustukas Sitemap

Silvija Stankuvienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
232
Tel.
(8 5) 239 8654
Tel. (vidaus)
8654

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko – NB katalogo administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių, socialinių ar fizinių mokslų  srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį atminties institucijoje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas – NB katalogo administratorius atlieka šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja, ir koordinuoja kokybišką NB katalogo darbą;
 • yra atsakingas už NB katalogo valdymą, tobulinimą ir katalogavimo posistemio plėtrą bei priežiūrą;
 • administruoja NB elektroninį katalogą: kuria ir tobulina bibliografinių duomenų įvedimo ir išvedimo bei paieškos langus;
 • administruoja bibliotekos elektroninio katalogo vartotojus; suteikia vartotojams atitinkamas teises ir įgaliojimus arba panaikina ankščiau suteiktas;
 • priima pasiūlymus dėl bibliografinių įrašų struktūros keitimo;
 • realizuoja Žinių bazės pakeitimus ir papildymus;
 • vykdo bibliografinių įrašų eksportą ir importą;
 • yra atsakingas už bazių administratorių ir kitų bibliotekų atsiųstus klaidų sąrašus ir teikia kitų bibliotekų atsiųstus klaidų sąrašus redaguoti Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams – įrašų autoriams;
 • analizuoja, stebi LIBIS PĮ funkcijų ir operacijų atitikimą kataloguotojų poreikiams, teikia pasiūlymus Nacionalinės bibliotekos katalogavimo proceso, paieškos ir katalogo administravimo tobulinimui bei plėtrai;
 • stebi bei analizuoja dokumentų katalogavimo procesą, dokumentų katalogavimo eiliškumą (nustatyta tvarka) laikymąsi, užtikrina šio proceso tolygumą ir nepertraukiamumą;
 • kontroliuoja dokumentų inventorinimo, katalogavimo ir šifravimo instrukcijų laikymąsi, išaiškina klaidas ir siūlo sprendimus jų taisymui;
 • analizuoja elektroninio katalogo įrašus, išskiria redaguotinas vietas ir teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui planuoti ir organizuoti atskirų elektroninio katalogo dalių ar kt. redagavimą;
 • administruoja Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) duomenų bazę; rengia NB elektroninio katalogo vartotojų darbo ir bibliografinių įrašų apskaitą įvairiais aspektais ir pateikia kas ketvirtį Skyriaus vadovui;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir šalies specialistus elektroninio katalogo administravimo klausimais;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie vykdomą veiklą Skyriaus vadovui; rūpinasi parankiniu fondu ir darbui reikalingų dokumentų įsigijimu;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

 

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 14 d.